Книга Пошани

Затверджено

Рішення колегії

Управління освіти

від 19.02.2010 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Книгу пошани

Управління освіти Вознесенської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти Вознесенської міської ради (далі – Управління освіти ) розробляє Положення про Книгу пошани Управління освіти Вознесенської міської ради (далі – Положення про Книгу Пошани) на виконання підпрограми «Вчитель» міської програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки в рамках формування моделі державно-громадського управління на рівні Управління освіти .

1.2. Книга пошани Управління освіти Вознесенської міської ради (далі – Книга Пошани) – довідкове видання, що містить автобіографічні дані та стислий опис здобутків педагогічних працівників , працівників органів місцевого самоврядування, членів громади, діяльність яких безпосередньо пов’язана з реалізацією Державної політики в галузі освіти, внесок яких є вагомим у справі становлення і розбудови освітньої системи міста Вознесенська та національної освіти в цілому.

1.3. Книга Пошани запроваджується з метою морального стимулювання педагогічної праці, формування позитивного іміджу педагога серед громади , забезпечення гласності про здобутки міста в галузі освітньої діяльності, які дістали широке визнання суспільства і освітянської спільноти м. Вознесенська та за його межами, заслуговують на поширення і впровадження в практику діяльності навчальних закладів.

1.4. Основна вимога до матеріалів , які надаються до Книги Пошани – повне розкриття здобутків претендентів на внесення до Книги Пошани.

В описі здобутків необхідно показати:

Участь у інноваційній діяльності:

 • створення інноваційних педагогічних проектів та безпосередня участь у освітянських програмах ;
 • розробка авторських програм, підручників, навчальних посібників, науково-методичної і дидактичної літератури;
 • поширення перспективного досвіду ( видавнича діяльність, участь у методичній , дослідницькій діяльності тощо).

Ефективність педагогічної діяльності:

 • володіння сучасними формами та методами навчання і виховання;
 • практична діяльність по впровадженню проектів розвитку освіти;
 • ефективне впровадження інформаційно – комунікаційних технологій;
 • результативність впровадження педагогічних здобутків у навчально-виховний процес ;
 • результативність навчально-виховного процесу : перемоги учнів у міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських олімпіадах, змаганнях, турнірах, конкурсах, тощо;
 • особисті досягнення у творчих конкурсах і змаганнях педагогічних працівників;
 • участь у громадському житті трудового колективу.

Наявність Почесного звання:

 • заслужений вчитель України;
 • звання в інших галузях (культури, науки, техніки, економіки тощо).

Наявність державних нагород:

 • ордени, медалі та інші державні нагороди;
 • Почесні грамоти Верховної Ради України , Кабінету Міністрів України;
 • відзнаки і нагороди Міністерства освіти і науки України;
 • нагороди обласного управління освіти і науки;
 • нагороди інших установ.

1.5. Принципи, за якими здійснюється визначення претендента на внесення до Книги Пошани:

· результативність

· інноваційність

· індивідуальність

· креативність

· ефективність

1.6. Підставою для внесення відомостей до Книги Пошани є рішення Комісії з питань щодо внесення до Книги Пошани

1.7. Відомості про внесення до Книги Пошани заносяться навчальними закладами на підставі наказу Управління освіти до:

 • трудової книжки особи;
 • особової справи особи.

1.8. Виключення особи із числа, внесених до Книги Пошани, здійснюється на підставі рішення Комісії за поданням начальника Управління освіти у випадку вчинення особою аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи, як під час виконання трудових обов’язків, так і в громадських місцях або в побуті.

1.9. Книга Пошани створюється в електронному та друкованому вигляді.

Електронний варіант Книги Пошани розміщується на сайті Управління освіти .

2. Порядок висунення претендентів на внесення до Книги Пошани

2.1. Кандидатами на внесення до Книги Пошани можуть бути працівники закладів освіти, органів місцевого самоврядування, члени громади , діяльність яких безпосередньо пов’язана з реалізацією Державної політики в галузі освіти міста.

2.2. Висунення претендентів на внесення до Книги Пошани здійснюється радами навчальних закладів, радою керівників навчальних закалдів за результатами попереднього обговорення досягнень і особистого внеску претендентів, що висуваються , у розвиток освіти.

2.3. Висунення претендентів на внесення до Книги Пошани повинно проходити в обстановці широкої гласності, прозорості та високої вимогливості до оцінки досягнень і значимості особистого внеску кожного претендента.

2.4. Не допускається висунення претендентів на внесення до Книги Пошани, що вчинили порушення трудової дисципліни, крім випадків, коли на момент прийняття рішення про висунення таких осіб дисциплінарне стягнення з них було знято у порядку встановленому чинним законодавством.

2.5. Клопотання про висунення претендентів на внесення до Книги Пошани подаються до Управління освіти щорічно до 30 квітня поточного року.

2.6. У клопотанні вказуються:

· дата і номер протоколу засідання Ради, яка висунула претендента на внесення до Книги Пошани;

· прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і роботи, посада, загальний стаж та педагогічний стаж претендента на внесення до Книги Пошани;

· характеристика та результати роботи претендента , що стали підставою для порушення клопотання про внесення до Книги Пошани.

2.7. Клопотання, подані пізніше терміну, визначеного цим Положенням, до розгляду не приймаються.

2.8. При повторному висуненні претендентів , які не були внесені до Книги Пошани, клопотання подається відповідно до визначених вимог.

2.9. Щорічно до кожної номінації Книги Пошани вноситься по одній особі.

2.10. Внесення до Книги Пошани здійснюється щорічно і приурочується до святкування Дня працівників освіти.

3. Порядок роботи Комісії з питань щодо внесення до Книги Пошани

3.1. Комісія з розгляду питань щодо внесення до Книги Пошани є консультативно-дорадчим органом.

3.2. Склад Комісії у кількості 7 ( семи ) осіб щороку в січні місяці затверджується наказом Управління освіти за поданням Колегії Управління освіти та Ради керівників навчальних закладів..

3.3. До складу Комісії входять:

· голова Комісії;

· заступник голови Комісії;

· секретар Комісії;

· члени Комісії.

3.4. Члени Комісії, що є претендентами на внесення до Книги Пошани у поточному році, не беруть участь у голосуванні за свою кандидатуру.

3.5. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Управління освіти.

3.6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

· розглядає клопотання про висунення претендентів на внесення до Книги Пошани;

· проводить відбір претендентів на внесення до Книги Пошани;

· забезпечує внесення відомостей до Книги Пошани;

· інформує громадськість про результати роботи Комісії в засобах масової інформації та на сайті Управління освіти;

· оформляє сертифікати почесним працівникам освіти міста Вознесенська.

3.7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводить голова Комісії, а уразі його відсутності – заступник голови. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу.

3.8. Принципи роботи Комісії :

· колегіальність;

· прозорість;

· гласність.

3.9. Рішення Комісії про внесення до Книги Пошани приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Протягом 1 (одного) робочого дня Комісія передає протокольно оформлене рішення на затвердження начальнику Управління освіти.

3.10. На підставі рішення Комісії видається наказ Управління освіти про внесення претендентів до Книги Пошани.

3.11. Особі, відомості про яку занесено до Книги Пошани, видається відповідний сертифікат, який підписується і вручається начальником Управління освіти і Головою Комісії на урочистому зібранні, присвяченому Дню працівників освіти.

4. Порядок ведення Книги Пошани

4.1. Книга Пошани має таку структуру :

 • І літопис розвитку освіти міста Вознесенська;
 • ІІ- Положення про Книгу Пошани Управління освіти;
 • ІІІ – історична довідка про початок ведення Книги Пошани;
 • ІУ – відомості про осіб, які занесені до Книги Пошани.

4.2. Відомості про осіб, які занесені до Книги Пошани, формуються за номінаціями:

 • дошкільна освіта;
 • загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • управління в системі освіти;
 • партнерство в розвитку освіти.

4.3. Відомості про осіб, які заносяться до Книги Пошани, розміщуються на одній сторінці відповідної номінації :

 • кольорове фото розміром 9?12;
 • прізвище, ім’я, по батькові, коротка біографія;
 • опис творчих здобутків;
 • дата і номер наказу Управління освіти про внесення особи до Книги Пошани;
 • примітка.

4.4. Відомості до Книги Пошани вносяться протягом 10 ( десяти) днів після видачі відповідного наказу Управління освіти.

4.5. Внесення змін до відомостей про особу, внесеної до Книги Пошани, здійснюється на підставі наказу Управління в графі «примітка».

5. Заключні положення

5.1. Положення про Книгу Пошани набирає чинності після затвердження його на засіданні колегії Управління освіти .

5.2. Зміни до Положення про Книгу Пошани затверджуються рішенням Колегії Управління освіти.

5.3. Книга Пошани постійно зберігається в Управлінні освіти .

5.4. У разі повного заповнення Книги Пошани кожна наступна оформлюється як її продовження.

5.5. Книга Пошани має необмежений термін дії.

Задайте свое питання