Статут

ПОГОДЖЕНО

Наказ Управління освіти

Вознесенської міської ради

від 16.03.2010 р. № 148

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення LХ сесії міської ради

V скликання

від 23.03.2010 № 10


СТАТУТ

МІСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

м .ВОЗНЕСЕНСЬК

2010 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міський науково-методичний центр (далі – МНМЦ) створено на підставі рішення ХІ сесії Вознесенської міської ради Миколаївської області 24 скликання від 24.07.2003 № 4 і знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області.

1.2.Повна назва закладу: Міський науково-методичний центр, коротка назва – МНМЦ.

1.3. Юридична адреса МНМЦ :

56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8, тел. 4-50-91

1.4. Засновником МНМЦ є Вознесенська міська рада Миколаївської області.
Засновник здійснює фінансування МНМЦ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.5. МНМЦ підзвітний та підконтрольний засновнику,Управлінню освіти Вознесенської міської ради (далі-Управління освіти).

1.6. МНМЦ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, «Про місцеве самоврядування», Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 №1119, іншими нормативно-правовими актами України та своїм Статутом, затвердженим засновником.

1.7.МНМЦ є юридичною особою, має рахунки в органах Державного казначейства, печатки, штампи і бланки з відповідними реквізитами.

1.8.МНМЦ є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти міста та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.9. Головною метою діяльності МНМЦ є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої , позашкільної та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

1.10. Організація діяльності МНМЦ ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту», зокрема:

-демократизму і гуманізму;

-рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його -духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

-безперервності фахового вдосконалення;

-науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

-незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.11. Функції МНМЦ:

1.11.1. Цільові:

-прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

-компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

-інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

1.11.2. Організаційні:

-трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

-діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

-моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

-інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

-організаційно – координувальна – координація діяльності міських методичних угруповань та навчальних закладів міста;

-соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

1.12. МНМЦ самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням і цим Статутом.

1.13.МНМЦ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.14. Взаємовідносини між МНМЦ з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.


2. РЕЖИМ РОБОТИ МНМЦ

2.1. МНМЦ працює за п’ятиденним 40-годинним робочим тижнем.

2.2. Щоденний графік роботи МНМЦ затверджується наказом по установі відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МНМЦ

3.1.МНМЦ здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на календарний рік.

3.2. План роботи МНМЦ схвалюється науково-методичною радою, погоджується з начальником Управління освіти Вознесенської міської ради і затверджується його керівником.

3.3. Діяльність МНМЦ здійснюється за такими основними напрямами:

-науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;

-трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

-інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

-консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.4. Діяльність МНМЦ спрямована на реалізацію таких завдань:

– створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

– координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських методичних угруповань і методичних об’єднань при навчальних закладах;

– моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 (далі – Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24 (далі – Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);

– моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

– здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

– патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків і надання їм науково-методичної допомоги;

– вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення Управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

– впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

– проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

– взаємодія з міськими науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

– формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

– проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

3.5. МНМЦ у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє Управлінням освіти Вознесенської міської ради, міською психолого-медико-педагогічною консультацією, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, із навчальними закладами міста, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.


4. ПРАЦІВНИКИ МНМЦ

4.1. Працівниками МНМЦ є: директор, педагогічні та науково-педагогічні працівники, технічний персонал .

4.2. На посаду методистів МНМЦ з дошкільної, початкової освіти, з навчальних дисциплін приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою, стажем роботи не менше 8 років, кваліфікаційною категорією не нижче першої. На посаду методистів МНМЦ з позашкільної освіти, корекційної освіти, психологічної служби приймаються особи з відповідною освітою та стажем роботи не менше одного року.

4.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до МНМЦ його директором.

4.4. Трудові відносини у МНМЦ регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором та цим Статутом.

4.5. Працівники МНМЦ мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;
– на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності
МНМЦ;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– брати участь у роботі органів самоврядування;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за результатами останньої атестації;
– інші права, що не суперечать законодавству України.

4.6. Працівники МНМЦ зобов’язані:
– виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;
– дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;
– виконувати накази та розпорядження керівництва МНМЦ.

4.7. Працівники МНМЦ несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за обладнання та устаткування, оргтехніку, які знаходяться в їх безпосередньому користуванні.

4.8. Працівники МНМЦ у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безкоштовні медичні огляди один раз на рік у Вознесенській Центральній районній лікарні.

4.9. Атестація працівників МНМЦ здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.10. Заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників МНМЦ застосовуються директором відповідно до чинного законодавства

4.12.Працівникам МНМЦ встановлюються надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства.

4.13. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті МНМЦ можуть бути такі посади методистів:

-з дошкільної освіти;

-з початкової освіти;

-з навчальних дисциплін, у тому числі:

-з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);

-з суспільствознавства (історії, правознавства);

-з естетичної культури;

-з математики;

-з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки);

-з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

-із здоров’я і фізичної культури (основ здоров’я, фізичної культури, курсу “Захист Вітчизни”);

з позашкільної освіти;

– з корекційної освіти;

психологічної служби .

4.14. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників МНМЦ визначаються посадовими інструкціями залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.15. При МНМЦ створюється бібліотека, відеотека та медіатека.

4.16. У складі МНМЦ можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

5. КЕРІВНИЦТВО МНМЦ

5.1. Керівництво МНМЦ здійснюється Вознесенською міською радою через Управління освіти.

5.2. Безпосереднє керівництво роботою МНМЦ здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади Вознесенським міським головою за поданням начальника Управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

5.3. Наукове керівництво МНМЦ в частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти за погодженням з Управлінням освіти Вознесенської міської ради здійснює Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5.4. Директор МНМЦ:

– здійснює загальне керівництво діяльністю МНМЦ, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
– затверджує структуру МНМЦ, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників і визначає ступінь відповідальності за їх виконання;
– представляє інтереси МНМЦ у відносинах з Управлінням освіти Вознесенської міської ради, Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти, іншими юридичними і фізичними особами;
– вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
– видає в межах компетенції накази і розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням;
– приймає на роботу і звільняє з роботи працівників МНМЦ;
– розпоряджається майном і коштами МНМЦ;
– укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває рахунки в органах Державного казначейства тощо;
– заохочує працівників МНМЦ і накладає на них дисциплінарні стягнення;
– звітує перед засновником, Управлінням освіти і Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності МНМЦ.
Директор є членом колегії Управління освіти Вознесенської міської ради.

5.5. Постійно діючим колегіальним органом керівництва МНМЦ є методична рада, яку очолює директор МНМЦ.

5.6. Органом громадського самоврядування МНМЦ є загальні збори колективу, які скликаються не менше 1 разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу:
– приймають проект Статуту МНМЦ, колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, зміни і доповнення до них;
– розглядають питання науково-методичної роботи та фінансово-господарської діяльності МНМЦ;
– затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи МНМЦ.


6. МАЙНО МНМЦ

6.1.Вартість матеріально-технічної бази та майна МНМЦ відображається у балансі установи.

6.2.Майно МНМЦ належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту.

6.3.Вилучення основних фондів, оборотних коштів, іншого майна МНМЦ проводиться лише у випадках , передбачених законодавством. Збитки, завдані установі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства .

7.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МНМЦ

7.1. Фінансово-господарська діяльність МНМЦ здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису МНМЦ є:

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

кошти фізичних і юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних освітніх послуг;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.3. МНМЦ має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, здавати в оренду відповідно до чинного законодавства обладнання фізичним та юридичним особам для здійснення освітньої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству.

7.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в МНМЦ визначається діючими нормативно-правовими актами. Бухгалтерський облік у МНМЦ здійснюється самостійно.

7.5.Звітність про діяльність МНМЦ встановлюється відповідно до законодавства.

7.6. Директор МНМЦ несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом термінів, встановлених законодавством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МНМЦ

8.1. Контроль за діяльністю МНМЦ здійснюється засновником, Управлінням освіти та іншими установами за погодженням із засновником або Управлінням освіти.

8.2.Контроль за діяльністю МНМЦ в частині науково-методичного забезпечення здійснює за погодженням із засновником або Управлінням освіти Вознесенської міської ради Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти.

9.МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МНМЦ

9.1. МНМЦ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів за погодженням з Управлінням освіти може:

9.1.1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

9.1.2. Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) МНМЦ відбувається за рішенням міської ради згідно з чинним законодавством.

10.2. Ліквідація МНМЦ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється та діє відповідно до чинного законодавства.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління МНМЦ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

10.4. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із МНМЦ, повідомляються про ліквідацію у письмовій формі.

10.5. Під час ліквідації та реорганізації МНМЦ вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. Ліквідація вважається завершеною, а МНМЦ ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру. У разі ліквідації МНМЦ як юридичної особи, всі активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу.

10.7. Зміни та доповнення до цього Статуту погоджуються Управлінням освіти, затверджуються засновником і підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.8. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

Задайте свое питання