Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову оцінку діяльності 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Вознесенська

«КРОК ДО УСПІХУ» (нова редакція)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
колегією  відділу освіти
Вознесенської міської ради
від 22 серпня 2008 року,

  нова редакція – колегією

 управління освіти

від 20 грудня 2012 року

1.Загальні положення

1.1.Рейтингова оцінка  діяльності дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Вознесенська «Крок до успіху»  (далі- рейтингова оцінка) здійснюється за Положенням, затвердженим колегією  управління освіти .

1.2. Зміни до  Положення про рейтингову оцінку  можуть надавати  управління освіти, навчальні заклади, науково-методичний центр, члени вознесенської громади. Зміни затверджуються рішенням колегії управління освіти.

1.3.Результати рейтингової  оцінки  надають можливість виявити реальний стан створення умов для якісної освіти в кожному навчальному  закладі,  внести корективи у плани розвитку освітньої галузі міста,   визначити стратегічну   освітню політику.

 

2. Мета, завдання і принципи

2.1.Метою запровадження рейтингової оцінки  є:

2.1.1.Здійснення  моніторингу   умов для надання  якісних освітніх послуг.

2.1.2.Створення атмосфери здорової конкуренції в освітньому середовищі.

2.1.3.Формування інноваційного освітнього простору.

2.1.4.Створення умов для підвищення кваліфікаційної майстерності педагогічних працівників.

2.1.5.Формування  відповідальності  педагогічних колективів за  результати діяльності перед вознесенською громадою.

 

2.2.Основними завданнями рейтингової оцінки   є:

2.2.1.Удосконалення організації навчально-виховного процессу з урахуванням сучасних вимог.

2.2.2.Зростання творчої активності педагогічних колективів.

2.2.3.Стимулювання  інноваційної діяльності колективів навчальних закладів.

2.2.4. Підвищення ефективності управління.

2.2.5.Зміцнення виконавської дисципліни на усіх рівнях  системи освіти.

2.2.6.Сприяння розвитку моделі державно-громадського управління навчальними закладами.

 

2.3. Головними принципами рейтингової оцінки  є:

2.3.1 об’єктивність

2.3.2 колегіальність

2.3.3 системність

2.3.4 рівноправність

2.3.5 прозорість

2.3.6 демократичність

23.7 гласність .

3.Учасники рейтингової оцінки

3.1.Учасниками рейтингової оцінки є дошкільні,  загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста Вознесенська.

 

4.Порядок здійснення рейтингової оцінки

4.1.Рейтингова оцінка  здійснюється за номінаціями: «Загальноосвітні навчальні заклади»,   «Дошкільні навчальні заклади», «Позашкільні навчальні заклади».

4.2.Рейтингова оцінка  здійснюється за результатами навчального року, підсумки оголошуються  на серпневий конференції педагогічних працівників.

4.3.Рейтингову оцінку проводять    спеціалісти управління освіти   та науково-методичного центру  за наказом управління освіти.

4.4.Кожен  напрямок діяльності навчальних закладів оцінюється за визначеними показниками, підсумок підраховується як  сума усіх фактичних  оцінок.

4.5.Показники  сформовані з урахуванням показників рейтингової оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених Державною інспекцією навчальних закладів України від 08.11.2011 року, та адаптованих до умов освіти міста Вознесенська.

 

5. Показники рейтингової оцінки

5.1.В номінації «Загальноосвітні навчальні заклади» оцінювання ведеться  у такому порядку:

 

п/п

Назви критеріїв та аналітичних показників, що їх утворюють

Формула обчислення аналітичних показників

Абсолютні показники

(вхідні дані)

Од.

виміру

1

3

4

5

6

1.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

1.1. Рівень витрат коштів на розвиток матеріально-технічної бази (у розрахунку на одного учня) Чнб =   Рнб – сума коштів, витрачених на розвиток  матеріально-технічної бази  із загального та спеціального фондівУ – контингент учнів. грн./особу
1.2. Рівень витрат на придбання лабораторного обладнання, приладів, інструментів, наочності та інших засобів навчання (у розрахунку на одного учня) Чло =   Рлосума коштів, витрачених на придбання лабораторного обладнання, приладів, інструментів, наочності  з загального й спеціального фондів;У – контингент учнів. грн./особу
1.3. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума коштів спеціального фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.4 Частка коштів  благодійного фонду та залучених коштів у загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума залучених коштів та коштів благодійного     фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.5. Рівень забезпечення комп’ютерами, рекомендованими для використання у навчально-виховному процесі Чк = У – контингент учнів;Рск кількість сучасних комп’ютерів,  задіяних у навчальному  процесі %
1.6. Рівень ефективного використання води Чв =   Ф х100              П   Ф– обсяги фактично використаної водиП- планові показники %
1.7. Рівень ефективного використання електроенергії Че =    Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично використаної електроенергіїП- планові показники %
1.8. Рівень ефективного використання тепла (газу) Чт= Ф х100                  П  

 

 

Ф- обсяги фактично використаного тепла(газу)

П- планові показники

%
1.9. Рівень готовності  навчального закладу до нового навчального року Ч г = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично  проведених робіт

П- планові показники

%
1,10 Рівень використання бюджету навчального закладу Ч б = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично   використаного бюджету

П- планові показники

%

2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1 Рівень забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою (підручниками, посібниками та ін. літературою, необхідною для виконання навчальних планів і програм) Чбф = Іф– бібліотечний фонд літератури та підручників, необхідних для виконання навчальних планів і програм (крім періодичних видань);У – контингент учнів;

К – чисельність педагогічних працівників.

од/особу
2.2. Рівень забезпечення предметів інваріантної частини навчальних планів ліцензованими прикладними комп’ютерними програмами

 

Чік =   Ік– кількість предметів інваріантної складової робочого навчального плану, для викладання яких використовуються ліцензовані прикладні комп’ютерні програми;Іч  – кількість предметів інваріантної складової робочого навчального плану %
2.3. Рівень фінансування інформаційного забезпечення (у розрахунку на одного учня та педагогічного працівника) Чфл = Рл витрати на придбання підручників, навчально-методичної, художньої та довідкової літератури, передплату періодичних видань, придбання прикладних комп’ютерних програм;У – кількість учнів;

К – кількість педагогічних працівників

грн./особу
2.4. Бюджет часу роботи закладу в мережі Інтернет (у розрахунку на 1 учня та педпрацівника) Чін = Іі – кількість годин роботи школи в мережі Інтернет за рік;У – контингент учнів;

К – чисельність педагогічних працівників.

год/особу

3.Формування складу педагогічних працівників

3.1. Рівень забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами Чпш = К– чисельність  педагогічних працівників;Кв кількість вакансій педагогічних працівників.

 

%
3.2. Відсоток педагогічних працівників вищої та першої  кваліфікаційної категорій Чкв = 100 Квккількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорій;К– чисельність педагогічних працівників %
3.3. Відсоток педагогічних працівників, які здійснюють викладання предметів не за фахом Чвсп = 100 Кнф– кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання навчальних предметів, не маючи фахової освіти;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.4. Рівень стабільності складу педагогічних працівників          

 

Чпк = 100 Кпк – кількість педагогічних працівників, звільнених з навчального закладу протягом останнього календарного року;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.5. Відсоток педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації Чкп = 100 Ккпкількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.6. Відсоток  педагогічних працівників, які використовують  ІКТ в навчально-виховному процесі Чпк = 100 Кккількість педагогічних працівників, які використовують інформаційно-комінікаційні технології під час проведення навчальних занять;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.7. Відсоток педагогічних працівників, які мають педагогічні звання Чпз = 100  Кзвкількість педагогічних працівників, які мають наукові звання, звання “старший вчитель” та “вчитель-методист”; Кз  – кількість педагогічних працівників, які мають звання “Заслужений вчитель України”, “Заслужений працівник освіти”;К   чисельність педагогічних працівників

 

%
3.8.. Відсоток педагогічних працівників, нагороджених державними та галузевими   нагородами Чнаг = 100   Кн – кількість педагогічних працівників, нагороджених галузевими та державними нагородами;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.9. Відсоток педагогічних працівників-призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності Чкон = 100 Кмк – кількість педагогічних працівників-призерів державних, міжнародних конкурсів фахової майстернасті;К– чисельність педагогічних працівників

 

%

4. Формування учнівського  контингенту

4.1 Відсоток випускників 11-х класів, які не продовжують навчання і не працевлаштовані  Чвнп = 100 Унп – кількість випускників 11-х класів, які не продовжують навчання і не працевлаштовані;Уод   чисельність випускників 11 класу. %
4.2. Рівень охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні навчального закладу Чох = 100 Уох кількість дітей мікрорайону школи, охоплених навчанням;Ушк кількість дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи і підлягають навчанню. %
4.3 Рівень  правопорушень учнів Чуд = 100 Упр Упр _-   кількість учнів, які скоїли правопорушення;Ус – кількість учнів 5- 11 (12) класів;  %
4.4. Відсоток випускників 9-х класів, які отримують повну загальну середню освіту Чвс = 100  Удн – кількість випускників 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту;Уд чисельність випускників 9-х класів. %
4.5. Показник відвідування учнями навчальних занять (кількість навчальних днів, пропущених учнями  без поважних причин –  у розрахунку на одного учня) Чпр =   Упз – кількість пропущених днів без поважних причин;У– контингент учнів. днів/уч

5.Науково-методична й дослідницька робота

5.1 Рівень розробки педагогічними працівниками  навчально-методичної літератури (к-сть посібників, методичних розробок,  схвалених науково-методичними радами науково-методичного центру та Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти із розрахунку  на 10 чол) Чмр =     Нм – кількість розроблених методичних розробок і посібників;К– чисельність педагогічних працівників од/особу
5.2 Рівень науково-практичної роботи педагогічних працівників Чст =   Нд – чисельність доповідей педагогічних працівників,  на регіональних (обласних, міських), всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях;Нс – кількість статей педагогічних працівників, надрукованих у фахових журналах;

К– чисельність педагогічних працівників.

од/осіб
5.3. Рівень розробки педагогічними працівниками авторських навчальних програм Чпрв =    На – кількість авторських навчальних програм, розроблених педагогічними працівниками і затверджених в установленому порядку;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб
5.4. Рівень інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу (застосування освітніх інновацій, експериментальна робота) Чі=    Нін – кількість освітніх інновацій, які впроваджуються у навчально-виховному процесі;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб
5.5. Рівень забезпечення варіативності навчально-виховного процесу Чв =  100 Нв – кількість предметів варіативної складової робочого навчального плану;Іч– кількість предметів інваріантної складової робочого навчального плану %

6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

6.1. Рівень охоплення учнів поглибленим медичним оглядом Чм = 100   Смо –   кількість учнів, які пройшли поглиблений медичний огляд;Спо – кількість учнів, які повинні були пройти поглиблений медичний огляд згідно з ДСанПіН %
6.2 Рівень забезпечення учнів  гарячим харчуванням           Чх  = 100 Сх –     кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням;  У– контингент учнів. %
6.3 Рівень виконання натуральних норм харчування Чнх Ф х 100                Н

       

Ф- факти виконання натуральних норм харчуванняН– нормативні натуральні норми харчування %
6.4. Відсоток учнів, направлених на оздоровлення у санаторії, табори, профілакторії Чос = 100 Со –     чисельність оздоровлених учнів;У– контингент учнів. %
6.5 Відсоток учнів,  які відпочили в пришкільних таборах Чос = 100 Со –     чисельність   учнів, які відпочили в пришкільних таборахУ– контингент учнів. %
6.6. Рівень заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та учнів Чз = 100 Сз –  витрати на заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та учнів;Рфн –  сума коштів спеціального фонду %
6.7. Відсоток учнів, травмованих під час навчально-виховного процесу        . Чтру = 100 Стр – кількість дітей, які отримали травми під час навчально-виховного процесу;У контингент учнів %

7. Навчальні та творчі досягнення учнів

7.1. Рівень навчальних досягнень учнів Чнд = 100

Дя – кількість учнів, рівень навчальних досягнень яких за підсумками звітного навчального року є достатнім та високим;

У– контингент учнів.

%
7.2. Відсоток учнів, нагороджених за успіхи в  навчанні (Золотими та Срібними медалями, похвальними листами та грамотами) Чво = 100 Днкількість учнів, нагороджених за успіхи в навчанні;У– контингент учнів %
7.3. Рівень охоплення учнів позашкільною освітою         Чгу = 100 Дг –  кількість дітей, охоплених позашкільною освітою;У контингент учнів %
7.4. Відсоток учнів-призерів міжнародних, Всеукраїнських олімпіад та  конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН  (міжнародний та Всеукраїнський рівні) Чмпр = 100 Дм – кількість учнів-призерів Всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів з навчальних предметів(міжнародний та Всеукраїнський рівні);Дп – кількість учнів –призерів МАН (  Всеукраїнський  рівень);

Ус – кількість учнів 10 – 11 (12) –х класів;

Уо– кількість учнів 5- 9-х  класів.

%
7.5 Відсоток учнів-призерів  Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН (міський та обласний етапи) Чпр =  100 До – кількість учнів-призерів  Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захисту робіт учнів- членів МАН (обласний, міський етапи),   ;Ус – кількість учнів 10 – 11 (12)-х класів;

Уо– кількість учнів 5- 9-х класів

%
7.6. Рівень науково-дослідницької роботи учнів Чун = 100 Дчкількість учнів – членів МАН;Дк – кількість учнів, які виступили на науково-практичних конференціях, підготували наукові публікації;

Ус – кількість учнів 10 – 11 (12)-х класів;

Уо– кількість учнів 5- 9-х класів.

%
7.7. Рівень творчих    досягнень учнів Чусп = 100 Дс – кількість учнів- переможців    конкурсів-оглядів художньо – естетичного спрямування      міського та обласного рівнівУ– контингент учнів. %
7.8. Рівень   спортивних досягнень  навчальних закладів Чусп = 100 Дс – кількість  коман- переможців    конкурсів-оглядів художньо – естетичного спрямування      міського та обласного рівнівУ– контингент учнів. %
7.9 Рівень   спортивних досягнень   учнів Чусп = 100 Дс – кількість учнів- переможців     спортивних змагань       міського та обласного рівнівУ– контингент учнів. %
7.10 Рівень охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням (Пф) Пф = 100  Упф – кількість учнів 10-11-х класів, охоплених профільним навчаннямУс – загальна кількість учнів 10-11-х класів %
7.11 Рівень участі випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні Зно = 100  Узно – кількість випускників 11-х класів, які брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні в звітному році;Уод –  кількість випускників 11-х класів. %

 

 

 

5.2. В номінації «Дошкільні навчальні заклади» оцінювання ведеться  у такому порядку:

 

п/п

Назви критеріїв та аналітичних показників, що їх утворюють

Формула обчислення аналітичних показників

Абсолютні показники

(вхідні дані)

Од.

виміру

1

3

4

5

6

1.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

1.1. Рівень витрат коштів на розвиток матеріально-технічної бази (у розрахунку на  одну дитину) Чнб =   Рнб – сума коштів, витрачених на розвиток  матеріально-технічної бази  із загального та спеціального фондівУ – контингент  вихованців грн./особу
1.2. Рівень витрат на придбання   наочності та інших засобів навчання (у розрахунку на одного  вихованця) Чло =   Рлосума коштів, витрачених на придбання   наочності  з загального й спеціального фондів;У – контингент  вихованців грн./особу
1.3. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума коштів спеціального фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.4 Частка коштів  благодійного фонду та залучених коштів у загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума залучених коштів та коштів благодійного     фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.5. Рівень забезпечення комп’ютерами, рекомендованими для використання у навчально-виховному процесі Чк = У – контингент  виованців;Рск кількість сучасних комп’ютерів,  задіяних у навчальному  процесі %
1.6. Рівень ефективного використання води Чв =   Ф х100              П   Ф– обсяги фактично використаної водиП- планові показники %
1.7. Рівень ефективного використання електроенергії Че =    Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично використаної електроенергіїП- планові показники %
1.8. Рівень ефективного використання тепла (газу) Чт= Ф х100                  П  

 

 

Ф- обсяги фактично використаного тепла(газу)

П- планові показники

%
1.9. Рівень готовності  навчального закладу до нового навчального року Ч г = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично  проведених робіт

П- планові показники

%
1,10 Рівень використання бюджету навчального закладу Ч б = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично   використаного бюджету

П- планові показники

%

2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1. Рівень фінансування інформаційного забезпечення (у розрахунку на одного вихованця  та педагогічного працівника) Чфл = Рл витрати на придбання   навчально-методичної літераури,   передплату періодичних видань, придбання прикладних комп’ютерних програм;У – кількість  вихованців;

К – кількість педагогічних працівників

грн./особу
2.2. Бюджет часу роботи закладу в мережі Інтернет (у розрахунку на 1   педпрацівника) Чін = Іі – кількість годин роботи школи в мережі Інтернет за рік;К – чисельність педагогічних працівників. год/особу

3.Формування складу педагогічних працівників

3.1. Рівень забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами Чпш = К– чисельність  педагогічних працівників;Кв кількість вакансій педагогічних працівників.

 

%
3.2. Відсоток педагогічних працівників вищої та першої  кваліфікаційної категорій Чкв = 100 Квккількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорій;К– чисельність педагогічних працівників %
3.3. Відсоток педагогічних працівників, які  працюють не за фахом Чвсп = 100 Кнф– кількість педагогічних працівників, які  працюють, не маючи фахової освіти;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.4. Рівень стабільності складу педагогічних працівників          

 

Чпк = 100 Кпк – кількість педагогічних працівників, звільнених з навчального закладу протягом останнього календарного року;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.5. Відсоток педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації Чкп = 100 Ккпкількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.6. Відсоток  педагогічних працівників, які використовують  ІКТ в навчально-виховному процесі Чпк = 100 Кккількість педагогічних працівників, які використовують інформаційно-комінікаційні технології під час проведення навчальних занять;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.7. Відсоток педагогічних працівників, які мають педагогічні звання Чпз = 100  Кзвкількість педагогічних працівників, які мають наукові звання, звання “старший вчитель” та “вчитель-методист”; Кз  – кількість педагогічних працівників, які мають звання “Заслужений вчитель України”, “Заслужений працівник освіти”;К   чисельність педагогічних працівників

 

%
3.8.. Відсоток педагогічних працівників, нагороджених державними та галузевими   нагородами Чнаг = 100   Кн – кількість педагогічних працівників, нагороджених галузевими та державними нагородами;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.9. Відсоток педагогічних працівників-призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності Чкон = 100 Кмк – кількість педагогічних працівників-призерів державних, міжнародних конкурсів фахової майстернасті;К– чисельність педагогічних працівників

 

%

4. Формування  дитячого контингенту

4.1. Рівень охоплення  суспільною дошкільною освітою дітей  дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні навчального закладу Чох = 100 Уох кількість дітей мікрорайону , охоплених суспільною дошкільною освітою;Ушк кількість дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні %
4.5. Показник відвідування Чпр =   Упз – кількість пропущених днівУ– контингент  вихованців днів/уч

5.Науково-методична й дослідницька робота

5.1 Рівень розробки педагогічними працівниками  навчально-методичної літератури (к-сть посібників, методичних розробок,  схвалених науково-методичними радами науково-методичного центру та Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти із розрахунку  на 10 чол) Чмр =     Нм – кількість розроблених методичних розробок і посібників;К– чисельність педагогічних працівників од/особу
5.2 Рівень науково-практичної роботи педагогічних працівників Чст =   Нд – чисельність доповідей педагогічних працівників,  на регіональних (обласних, міських), всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях;Нс – кількість статей педагогічних працівників, надрукованих у фахових журналах;

К– чисельність педагогічних працівників.

од/осіб
5.3. Рівень розробки педагогічними працівниками авторських навчальних програм Чпрв =    На – кількість авторських навчальних програм, розроблених педагогічними працівниками і затверджених в установленому порядку;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб
5.4. Рівень інноваційної діяльності дошкільного навчального закладу (застосування освітніх інновацій, експериментальна робота) Чі=    Нін – кількість освітніх інновацій, які впроваджуються у навчально-виховному процесі;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб

6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

6.1. Рівень охоплення  вихованців поглибленим медичним оглядом Чм = 100   Смо –   кількість  вихїованців, які пройшли поглиблений медичний огляд;Спо – кількість  вихованців, які повинні були пройти поглиблений медичний огляд згідно з ДСанПіН %
6.2. Рівень виконання натуральних норм харчування Чнх Ф х 100                Н

       

Ф- факти виконання натуральних норм харчуванняН– нормативні натуральні норми харчування %
6.3. Рівень заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та учнів Чз = 100 Сз –  витрати на заохочення та стимулювання праці педагогічних працівниківРфн –  сума коштів спеціального фонду %
6.4. Відсоток  вихованців, травмованих під час навчально-виховного процесу            . Чтру = 100 Стр – кількість дітей, які отримали травми під час навчально-виховного процесу;У контингент  вихованців %

 

 

5.3.В номінації «Позашкільні навчальні заклади» оцінювання ведеться  у такому порядку:

 

п/п

Назви критеріїв та аналітичних показників, що їх утворюють

Формула обчислення аналітичних показників

Абсолютні показники

(вхідні дані)

Од.

виміру

1

3

4

5

6

1.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

1.1. Рівень витрат коштів на розвиток матеріально-технічної бази (у розрахунку на одного  вихованця) Чнб =   Рнб – сума коштів, витрачених на розвиток  матеріально-технічної бази  із загального та спеціального фондівУ – контингент  вихованців. грн./особу
1.2. Рівень витрат на придбання   обладнання, приладів, інструментів, наочності та інших засобів навчання (у розрахунку на одного  вихованця) Чло =   Рлосума коштів, витрачених на придбання   обладнання, приладів, інструментів, наочності  з загального й спеціального фондів;У – контингент  вихованців. грн./особу
1.3. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума коштів спеціального фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.4 Частка коштів  благодійного фонду та залучених коштів у загальному фінансуванні навчального закладу Чфн = 100  Рфпсума залучених коштів та коштів благодійного     фонду;Рбф­   -­ сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року) %
1.5. Рівень забезпечення комп’ютерами, рекомендованими для використання у навчально-виховному процесі Чк = У – контингент учнів;Рск кількість сучасних комп’ютерів,  задіяних у навчальному  процесі %
1.6. Рівень ефективного використання води Чв =   Ф х100              П   Ф– обсяги фактично використаної водиП- планові показники %
1.7. Рівень ефективного використання електроенергії Че =    Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично використаної електроенергіїП- планові показники %
1.8. Рівень ефективного використання тепла (газу) Чт= Ф х100                  П  

 

 

Ф- обсяги фактично використаного тепла(газу)

П- планові показники

%
1.9. Рівень готовності  навчального закладу до нового навчального року Ч г = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично  проведених робіт

П- планові показники

%
1,10 Рівень використання бюджету навчального закладу Ч б = Ф х100                  П  

 

Ф- обсяги фактично   використаного бюджету

П- планові показники

%

2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1 Рівень забезпечення  вихованців та педагогічних працівників навчальною літературою (  посібниками та ін. літературою, необхідною для виконання навчальних планів і програм) Чбф = Іф–   фонд літератури ,   необхідної для виконання навчальних планів і програм (крім періодичних видань);У – контингент  вихованців;

К – чисельність педагогічних працівників.

од/особу
2.2. Рівень фінансування інформаційного забезпечення (у розрахунку на одного  вихованця та педагогічного працівника) Чфл = Рл витрати на придбання   навчально-методичної,   передплату періодичних видань, придбання прикладних комп’ютерних програм;У – кількість  вихованців;

К – кількість педагогічних працівників

грн./особу
2.3. Бюджет часу роботи закладу в мережі Інтернет (у розрахунку на 1  вихованця та педпрацівника) Чін = Іі – кількість годин роботи  закладу в мережі Інтернет за рік;У – контингент  вихованців;

К – чисельність педагогічних працівників.

год/особу

3.Формування складу педагогічних працівників

3.1. Рівень забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами Чпш = К– чисельність  педагогічних працівників;Кв кількість вакансій педагогічних працівників.

 

%
3.2. Відсоток педагогічних працівників вищої та першої  кваліфікаційної категорій Чкв = 100 Квккількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорій;К– чисельність педагогічних працівників %
3.3. Відсоток педагогічних працівників, які  працюють не за фахом Чвсп = 100 Кнф– кількість педагогічних працівників, які  працюють не маючи фахової освіти;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.4. Рівень стабільності складу педагогічних працівників          

 

Чпк = 100 Кпк – кількість педагогічних працівників, звільнених з навчального закладу протягом останнього календарного року;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.5. Відсоток педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації Чкп = 100 Ккпкількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;К– чисельність педагогічних працівників. %
3.6. Відсоток  педагогічних працівників, які використовують  ІКТ в навчально-виховному процесі Чпк = 100 Кккількість педагогічних працівників, які використовують інформаційно-комінікаційні технології під час проведення навчальних занять;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.7. Відсоток педагогічних працівників, які мають педагогічні звання Чпз = 100  Кзвкількість педагогічних працівників, які мають наукові звання, звання “старший вчитель” та “вчитель-методист”; Кз  – кількість педагогічних працівників, які мають звання “Заслужений вчитель України”, “Заслужений працівник освіти”;К   чисельність педагогічних працівників

 

%
3.8.. Відсоток педагогічних працівників, нагороджених державними та галузевими   нагородами Чнаг = 100   Кн – кількість педагогічних працівників, нагороджених галузевими та державними нагородами;К– чисельність педагогічних працівників

 

%
3.9. Відсоток педагогічних працівників-призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності Чкон = 100 Кмк – кількість педагогічних працівників-призерів державних, міжнародних конкурсів фахової майстернасті;К– чисельність педагогічних працівників

 

%

4. Формування  дитячого  контингенту

4.1. Показник відвідування  вихованцями навчальних занять (кількість навчальних днів, пропущених    без поважних причин –  у розрахунку на одного учня) Чпр =   Упз – кількість пропущених днів без поважних причин;У– контингент у вихованців. днів/уч

5.Науково-методична й дослідницька робота

5.1 Рівень розробки педагогічними працівниками  навчально-методичної літератури (к-сть посібників, методичних розробок,  схвалених науково-методичними радами науково-методичного центру та Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти із розрахунку  на 10 чол) Чмр =     Нм – кількість розроблених методичних розробок і посібників;К– чисельність педагогічних працівників од/особу
5.2 Рівень науково-практичної роботи педагогічних працівників Чст =   Нд – чисельність доповідей педагогічних працівників,  на регіональних (обласних, міських), всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях;Нс – кількість статей педагогічних працівників, надрукованих у фахових журналах;

К– чисельність педагогічних працівників.

од/осіб
5.3. Рівень розробки педагогічними працівниками авторських навчальних програм Чпрв =    На – кількість авторських навчальних програм, розроблених педагогічними працівниками і затверджених в установленому порядку;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб
5.4. Рівень інноваційної діяльності  позашкільного навчального закладу (застосування освітніх інновацій, експериментальна робота) Чі=    Нін – кількість освітніх інновацій, які впроваджуються у навчально-виховному процесі;К– чисельність педагогічних працівників. од/осіб

6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

6.1. Рівень заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та  вихованців Чз = 100 Сз –  витрати на заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та  вихованців;Рфн –  сума коштів спеціального фонду %
6.2. Відсоток  дітей, травмованих під час навчально-виховного процесу            . Чтру = 100 Стр – кількість дітей, які отримали травми під час навчально-виховного процесу;У контингент  вихованців %

7. Навчальні та творчі досягнення учнів

7.1. Відсоток  -призерів міжнародних, Всеукраїнських олімпіад та  конкурсів,   конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН  (міжнародний та Всеукраїнський рівні) Чмпр = 100 Дм – кількість  дітей-призерів Всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів  (міжнародний та Всеукраїнський рівні);Дп – кількість  дітей –призерів МАН (  Всеукраїнський  рівень);

Ус – кількість  вихованців

 

%
7.2. Відсоток  -призерів   конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН (міський та обласний етапи) Чпр =  100 До – кількість учнів-призерів    конкурсів-захисту робіт   дітей- членів МАН (обласний, міський етапи),   ;Ус – кількість  вихованців %
7.3. Рівень науково-дослідницької роботи учнів Чун = 100 Дчкількість учнів – членів МАН;Дк – кількість учнів, які виступили на науково-практичних конференціях, підготували наукові публікації;

Ус – кількість  вихованців

%
7.4. Рівень творчих    досягнень учнів Чусп = 100 Дс – кількість учнів- переможців    конкурсів-оглядів художньо – естетичного спрямування      міського та обласного рівнівУ– контингент учнів. %

 

 

6.Критерії рейтингової оцінки

6.1. Критерій рейтингової оцінки  визначені формулами.

 

7.Нагородження за результатами рейтингової оцінки

7.1.За результатами рейтингової оцінки видається наказ  управління освіти  «Про підсумки рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів».

7.2. Навчальні заклади, які посіли 1, 2, 3 місця нагороджуються  дипломами.

7.3. Керівники навчальних закладів, які стали переможцями, нагороджуються преміями за наказом  управління освіти в межах посадового окладу до Дня працівників освіти.

7.4.Нагородження навчальних закладів здійснюється на серпневій конференції педагогічних працівників.

 

 

 

Задайте свое питання