Нормативно-правова база

ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами і доповненнями

 на міській звітно-виборній конференції

 Профспілки працівників

освіти і науки  м. Вознесенська

20 березня 2019 року

 

      Голова  міської організації Профспілки

                                             С.О.Крючкова

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  міську  організацію  профспілки  працівників освіти м. Вознесенська

 1.Загальні  положення

1.1.Вознесенська міська  організація  профспілки  працівників  освіти і науки України (далі – міська організація Профспілки) є  організаційною ланкою Профспілки працівників  освіти і науки України,  добровільним  об’єднанням  первинних  профспілкових  організацій закладів освіти, що  діють   на  території  територіальної громади м. Вознесенська.

1.2.Міська  організація  Профспілки  утворюється  на  звітно-виборних зборах  представників  первинних профспілкових  організацій, які  діють  на відповідній  території, на  підставі  рішень  їх  органів.

1.3. Міська організація Профспілки повідомляє міське управління юстиції про належність до галузевої Профспілки і набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту Профспілки працівників освіти і науки  України.

Міська організація Профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган – Раду Профспілки.

1.4. Міська  організація  Профспілки керується  у  своїй  діяльності  Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавством  України,Статутом  профспілки, цим  положенням,   рішенням  вищих  за  рівнем  органів  Профспілки.

1.5. Міська організація Профспілки входить до складу Миколаївської обласної організації профспілок  як засновник на умовах угоди. Питання про входження до міжспілкових та інших громадсько-політичних об’єднань і вихід із них вирішує міська  конференція чи пленум обласного комітету Профспілки.

1.6. Міська  організація профспілки   незалежна  від органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування, роботодавців,  інших  громадських  організацій, політичних партій, їм  не  підзвітна  і  не  підконтрольна.

1.7. Міська  організація профспілки   будує  відносини  з  органами  державної  влади, місцевого  самоврядування, роботодавцями  на  принципах  соціального  партнерства, самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності  та  законності.

1.8. Міська організація Профспілки  організовує  свою  роботу з  метою  об’єднання  і  координації  спільних  дій первинних  профспілкових  організацій  щодо представництва й захисту  трудових, соціально-економічних  прав та  інтересів членів  профспілки  в  органах  державної  влади, місцевого  самоврядування, у  роботодавців  та  їх  об’єднаннях  у  межах  повноважень, передбачених Законом «Про  професійні  спілки, їх  права  та  гарантії  діяльності», Статутом  профспілки  з  урахуванням  рішень вищих  за  рівнем органів  профспілки, визначає  напрям  своєї діяльності.

2.Органи міської організації  Профспілки

 2.1.Керівними та виборними органами  міської  організації профспілки  є:

– конференція (вищий виборний орган);

– Рада  профспілки (виборний орган);

– Президія  (виборний орган). 

2.2.Вищим органом міської організації профспілки є Конференція, яка скликається один раз на п’ять років.

Рішення про скликання і порядок денний Конференції приймається Радою не пізніше, як за два місяці до її проведення. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів Конференції – членськими організаціями.

2.3. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

2.4. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, які беруть участь у роботі Конференції. Рішення з питань затвердження Положення, реорганізації чи ліквідації  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на Конференції.

2.5.Позачергова Конференція скликається Радою за її ініціативою або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Про скликання і порядок денний позачергової Конференції оголошується не пізніше, як за 30 днів до її відкриття.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Конференція.

2.6. Конференція:

2.6.1.Визначає основні  напрямки  діяльності  міської організації в  межах  повноважень, передбачених  Законом  України «Про  професійні  спілки, їх  права  та  гарантії  діяльності», інших  повноважень, визначених  законодавством  України, статутних  завдань  профспілки, рішень  вищих  за  рівнем  профспілкових  органів;

2.6.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії Конференції щодо повноважень делегатів Конференції та делегованих представників членських організацій до складу виборчого  органу, приймає відповідні рішення;

2.6.3.Заслуховує звіти про діяльність Ради, ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності, про що приймає відповідні постанови;

2.6.4.Затверджує порядок денний і регламент роботи Конференції;

2.6.5. Затверджує Положення про міську організацію, вносить зміни до нього. В період між Конференціями зміни та доповнення до Положення, які викликані зміною законодавства, вносяться радою з наступним затвердженням їх на Конференції;

2.6.6. Визначає стратегію діяльності та чергові завдання, приймає щодо них відповідні рішення, резолюції, заяви та звернення;

2.6.7. Приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій до Конференції;

2.6.8. Обирає голову  виборного органу  та за його поданням заступників голови, звільняє їх з посади;

2.6.9. Обирає ревізійну та мандатну комісію ;

2.6.10. Затверджує персональний склад Ради;

2.6.11. Визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном міської організації, делегує окремі повноваження з управління цим майном органам Ради;

2.6.12. Вирішує питання використання майна при реорганізації чи ліквідації  міської організації профспілки;

2.6.13. Приймає рішення про перейменування, реорганізацію міської організації чи його ліквідацію;

2.6.14. Визначає та закріплює у Положенні  повноваження виборних органів щодо володіння, користування, розпоряджання майном  профспілки, приймає рішення про використання коштів і майна  міської організації при його реорганізації (ліквідації);

2.6.15. Розглядає інші питання діяльності Профоб’єднання.

2.7. Конференція має право делегувати свої повноваження Раді.

2.7.1. У період між Конференціями вищим органом є засідання Ради, яка уповноважена вживати всіх необхідних заходів щодо реалізації мети і завдань міської організації профспілки, виконання рішень Конференції. Термін повноваження ради – п’ять років.

2.7.2. Рада формується за принципом пропорційного і прямого представництва від кожної членської організації. Норму представництва в склад Ради встановлює Рада попереднього скликання.

До складу Ради за посадою входять голова Профоб’єднання  та його заступник .

2.7.3. Членські організації, в разі необхідності, мають право достроково відкликати (замінити) члена Ради.

Порядок обрання (делегування) до складу Ради на термін її повноважень та порядок відкликання (заміни) її членів визначають членські організації.

У період між Конференціями повноваження членів Ради перевіряються постійно діючою мандатною комісією Ради і підтверджуються на засіданні Ради.

2.7.4. Засідання Ради скликається в міру необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. Засідання Ради скликається президією з її ініціативи або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Рішення про скликання і порядок денний чергового засідання Ради приймається не пізніше як за місяць до його проведення, а позачергового засідання Ради – за 15 днів до проведення.

2.7.5. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини членів Ради, які представляють більшість членських організацій.

В засіданні Ради беруть участь члени ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

2.7.6. Рішення Ради приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні. Рішення з питання апеляцій стосовно прийняття або виключення членської організації зі складу міської організації потребує не менше двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.

2.7.7. Рада підзвітна Конференції, а представники членських організацій – організаціям профспілок, які делегували їх до складу Ради.

2.8. Рада:

2.8.1. Спрямовує свою діяльність на виконання рішень Конференції, програми та рішень виборних органів  та цього Положення;

2.8.2. Відповідно до конкретних умов визначає тактику дій Профоб’єднання щодо представництва й захисту прав та інтересів членських організацій, членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, визначає основні напрями діяльності  міської організації на поточний період;

2.8.3.Звітує про свою діяльність перед Конференцією;

2.8.4.Визначає позиції  міської організації щодо ведення колективних переговорів і порядок укладання Галузевої  угоди, інших угод і договорів, контролює їх виконання;

2.8.5.Приймає постанову про скликання Конференції, норму представництва, проект порядку денного Конференції;

2.8.6.Встановлює норму представництва до складу Ради нового обрання;

2.8.7.Заслуховує повідомлення мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

2.8.8.Затверджує регламент роботи Ради;

2.8.9.Розглядає та затверджує проекти документів, які вносяться на розгляд Конференції;

2.8.10.У період між Конференціями вносить зміни до цього Положення для приведення його у відповідність із законодавством;

2.8.11.Розглядає та приймає постанови, резолюції, заяви з актуальних питань профспілкової роботи, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, інших проблем;

2.8.12.Приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій Ради, затверджує Положення про них, формує персональний склад;

2.8.13.Періодично заслуховує інформації про роботу Президії і постійних комісій Ради;

2.8.14.При необхідності заслуховує звіти голови Профоб’єднання, його заступників, дає оцінку їхній діяльності;

2.8.15.Заслуховує інформації керівників членських організацій про виконання ними рішень виборних органів , приймає відповідні рішення;

2.8.16.Затверджує бюджет  міської організації на поточний рік та звіт про його виконання;

2.8.17.Встановлює розмір і порядок перерахування внесків членськими організаціями на забезпечення статутної діяльності  міської організації;

2.8.18.Достроково звільняє від займаної посади голову Профоб’єднання, його заступників відповідно до чинного законодавства та пункту 33 цього Положення;

2.8.19.Затверджує символіку, встановлює відзнаки та премії міської організації профспілки, затверджує Положення про них;

2.9.Може делегувати окремі свої повноваження Президії;

2.9.1. Рада має право делегувати окремі свої повноваження Президії та голові міської організації профспілки, крім повноважень, делегованих їй Конференцією.

2.9.2. Виборним органом міської організації профспілки в період між засіданнями Ради є Президія, яка підзвітна й підконтрольна Раді.

2.9.3. Колегіальним органом управління діяльністю  міської організації профспілки у період між засіданнями Ради є Президія, яка підзвітна і підконтрольна Раді.

Президія формується на термін повноважень Ради з її складу. Порядок формування та кількісний склад Президії визначає Рада.

До складу Президії за посадою входять голова міської  організації профспілки та його заступник.

Президія набирає повноважень після підтвердження мандатною комісією правомочності її членів.

2.9.4. Членські організації при необхідності мають право достроково відкликати (замінити) члена Президії, з наступним затвердженням нового члена Президії на засіданні Ради.

Членська організація може обирати (призначати) заступника члена Президії, якому надаються всі повноваження члена Президії в разі неможливості участі останнього в її засіданні.

Порядок обрання  (делегування) члена Президії, порядок відкликання (заміни) члена Президії та порядок обрання (призначення) його заступника визначають членські організації.

2.9.5. Засідання президії проводиться в міру необхідності за рішенням голови Ради, але не рідше, ніж один раз на два місяці, або на вимогу не менше однієї третини членів Президії. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Президії.

2.9.6. Рішення Президії приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії, присутніх на її засіданні, за винятком рішення про виключення членської організації з членства  міської організації, для прийняття якого потрібно не менше як дві третини голосів.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Президія.

2.9.7. Рішення Президії з питань поточної роботи можуть прийматися в робочому порядку методом опитування членів Президії, з відповідним документальним оформленням результатів голосування та постанови Президії.

3. Президія:

3.1.Визначає тактику дій членських організацій відповідно до поточної соціально-економічної ситуації щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також із іншими об’єднаннями громадян, приймає самостійно рішення з цих питань і готує відповідні пропозиції для розгляду Радою, Конференцією;

3.2. Розглядає проекти і дає доручення голові Профоб’єднання щодо підписання Регіональної угоди, інших угод і договорів, заслуховує інформації сторін про їх виконання;

3.3.Приймає рішення щодо проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

3.4.Вносить пропозиції для розгляду Радою, готує відповідні проекти рішень та інших документів;

3.5.Затверджує регламент роботи Президії;

3.6.Приймає рішення про скликання засідань Ради та порядок денний і дату проведення;

3.7.Приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті організацій до складу Профоб’єднання, виключення з нього;

3.8.Призначає (затверджує) представників  в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства;

3.9.Подає в установленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними нагородами та профспілковими відзнаками, присвоєння почесних звань;

3.10.Здійснює вивчення й узагальнення досвіду роботи членських організацій з питань, пов’язаних із захистом трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

3.11.Організовує і координує роботи з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

3.12.В межах своєї компетенції розв’язує конфлікти і розбіжності, що виникають у взаємостосунках міської організації профспілки з соціальними партнерами, громадськими формуваннями та організаціями, а також всередині  організації;

3.13.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профоб’єднання, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції або Ради;

3.14. Президія може делегувати окремі свої повноваження голові  міської організації профспілки.

3.15 Вищою посадовою особою міської організації профспілки є голова профспілково організації (далі – голова), який обирається Конференцією терміном на п’ять років і працює на постійній основі.

3.16. На посаду голови може бути обраним громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту і є членом профспілки, що входить до  міської організації .

Голова обирається Конференцією з кандидатур, які попередньо обговорювалися в членських організаціях і виносяться їхніми делегаціями, а також можуть висуватися членськими організаціями чи самовисуватися безпосередньо на Конференції.

Висунення кандидатур починається з дня прийняття Радою рішення про дату проведення звітно-виборної Конференції.

Обраним головою міської організації профспілки вважається кандидат, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на Конференції.

При наявності двох і більше кандидатур проводиться  таємне голосування.

3.17. За поданням голови Конференція може обирати його заступників.

Заступник голови обирається на термін повноважень міської організації профспілки і є членами Ради, Президії за посадами.

3.18. Голова:

3.18.1.Організовує діяльність  міської організації  профспілки на виконання статутних завдань, основних напрямів діяльності, рішень Конференцій, Ради та Президії. Забезпечує контроль за виконанням статутних та програмних документів міської організації  профспілки, постанов його виборних органів;

3.18.2. Підзвітний Конференції, а в період між Конференціями – Раді;

3.18.3.Представляє міську організацію  профспілки  без довіреності в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях;

3.18.4.Головує на засіданнях Ради та Президії;

3.18.5.Скликає президію, організовує підготовку матеріалів на розгляд Конференції, Ради, Президії;

3.18.6.Робить в разі необхідності заяви, звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування від імені міської організації  профспілки, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

3.18.7.Організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності;

3.18.8.Проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті рішення з поточних питань;

3.18.9.Розпоряджається  коштами Ради в межах асигнувань, передбачених бюджетом, має право першого підпису на документах;

3.18.10.Координує роботу щодо ефективного використання майна Профоб’єднання, діяльності підприємств, організацій і установ, створених за участю Профоб’єднання, вносить пропозиції Президії щодо призначення й звільнення їх керівників;

3.18.11.Вносить пропозиції про обрання заступників голови; визначає їх функціональні обов’язки та подає на затвердження Президії;

3.18.12.Від імені Профоб’єднання підписує Галузеву та інші угоди, договори, організовує контроль за їх виконанням;

3.18.13.Підписує постанови Конференції, Ради, Президії;

3.18.14.Веде особистий прийом;

3.18.15.Видає розпорядження в межах своїх повноважень;

3.18.16.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності міської організації  профспілки,  якщо вони не є виключною компетенцією виборних органів міської організації  профспілки .

3.19. У разі відсутності голови його повноваження виконує один із заступників за розпорядженням голови.

3.20.Звільнення з посади голови міської організації  профспілки, його заступника у зв’язку із закінченням термінів повноважень здійснюються відповідно до норм трудового законодавства за рішенням Конференції.

Звільнення з посад  виборчих осіб   за порушення норм цього Положення, неналежне виконання посадових обов’язків може здійснюватися за рішенням Ради, а звільнення з посад за власним бажанням – за рішенням Президії. В такому випадку вибори зазначених посадових осіб можуть проводитися Радою на строк до наступної Конференції. 

4. Ревізійна комісія міської організації профспілки .

4.1. Контроль за виконанням виборними органами міської організації  профспілки  наданих їм повноважень, фінансово-господарською діяльністю міської організації  профспілки, заснованих за його участю підприємств, установ і організацій, здійснює ревізійна комісія.

4.2. Ревізійна комісія (надалі – ревкомісія) обирається на Конференції терміном на 5 років, підзвітна Конференції, керується у своїй діяльності цим Положенням.

4.3. Кількісний та персональний склад ревкомісії визначає Конференція за поданням членських організацій міської організації  профспілки.

Голова та заступник голови ревкомісії обираються з членів ревкомісії на її засіданні.

4.4У випадку вибуття зі складу члена ревізійної комісії з різних причин, членська організація, яку він представляв, проводить переделегування на підставі звернення голови ревізійної комісії.

4.5. Засідання ревкомісії є правомочним при наявності більше половини її членів.

Рішення приймаються більшістю голосів при наявності кворуму.

4.6. Ревкомісія працює відповідно до затвердженого нею плану роботи, самостійно визначає періодичність своїх засідань, порядок проведення ревізій і перевірок.

4.7. Про дату перевірки організації голова ревкомісії повідомляє її керівника не пізніше як за три дні.

4.8. Члени виборного органу міської організації  профспілки  не можуть бути членами ревкомісії.

4.9. Члени ревкомісії можуть брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а голова ревкомісії може також брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу

5. Ревізійна комісія:

5.1.Здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету міської організації  профспілки .

5.2.Перевіряє повноту надходжень і достатність відрахувань від членських профспілкових внесків.

5.3.Оцінює правильність і доцільність витрачених внесків.

5.4.Здійснює перевірку збереження та ефективність використання профспілкового майна.

5.5. Аналізує правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності.

5.6.Перевіряє виконання виборними органами міської організації  профспілки встановленого законодавством порядку розгляду листів, скарг і пропозицій, що надходять від членів профспілок, членських організацій, ведення діловодства.

5.7.Перевіряє виконання членськими організаціями вимог цього Положення, рішень її виборних органів і вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень. У випадку ігнорування членською організацією цих пропозицій готує відповідне подання до Президії.

5.8.Пропозиції та рекомендації комісії щодо усунення виявлених порушень є обов’язковими як для органу, так і членської організації, що перевірялись. Матеріали ревізії розглядаються в місячний термін, про її наслідки інформується комісія.

5.9.У випадку відмови надання необхідних документів ревкомісії або інших дій, що заважають перевірці, ревкомісія може поставити питання перед виборними органами міської організації  профспілки  про притягнення до відповідальності осіб, які протидіють проведенню ревізії;

5.10. Щорічно інформує виборні органи міської організації  профспілки про свою роботу.

6. Ревізійна комісія має право:

6.1.Здійснювати ревізії, перевірки виконання членськими організаціями цього Положення стосовно своєчасного і повного відрахування сум внесків, встановлених Радою.

6.2.Перевіряти фактичну наявність коштів на поточних та інших рахунках у банках, наявність майна та матеріальних цінностей міської організації  профспілки , забезпечення їх збереження.

6.3.Одержувати при проведенні ревізій та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів.

6.4.Одержувати відповідну інформацію щодо проведення взаєморозрахунків між членськими організаціями, проводити зустрічні перевірки та одержувати письмові пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів порушень.

6.5.Залучати до проведення ревізій та перевірок працівників профспілкових організацій, а в разі необхідності – кваліфікованих спеціалістів та експертів.

6.6.Вносити пропозиції виборним органам міської організації  профспілки щодо усунення недоліків, виявлених у ході попередніх ревізій та перевірок і контролювати виконання відповідних заходів.

6.7.Щорічно проводити документальні ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності міської організації  профспілки .

6.8.Вимагати представлення пояснень посадових та інших осіб і необхідні довідки з питань, які виникають при проведенні ревізій.

7. Майно. Фінанси. Господарська діяльність міської організації профспілки

           7.1. Міська організація  профспілки  є власником майна, отриманого в порядку правонаступництва, придбаного за рахунок членських внесків, пожертвувань підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

7.2. Майно профспілок є власністю членських організацій, що є засновниками міської організації  профспілки. Порядок володіння, користування та розпорядження якою, в тому числі відчуження, зміна форми власності, визначається Конференцією, а між Конференціями – Радою.

7.3. Відповідно до чинного законодавства Президія може створювати в установленому законодавством порядку власні підприємства, організації, товариства із статусом юридичної особи, користуватися кредитами, надавати в оренду майно, отримувати пасивні доходи для забезпечення статутної діяльності, отримувати на підставах, не заборонених законом, від державних, громадських, кооперативних, зарубіжних організацій, окремих осіб безкоштовно чи за плату основні фонди і майно. Про наслідки такої діяльності Президія звітує перед Радою.

7.4. Міська організація профспілки  може мати у власності кошти, цінні папери та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності, – земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання й інвентар, нематеріальні активи тощо.

7.5. Джерелами формування майна міської організації  профспілки  є майно, кошти, в тому числі набуті в порядку правонаступництва, членські внески членських організацій, добровільні майнові внески і пожертвування, пасивні доходи, доходи, отримані від господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих міською організацією  профспілки, інші доходи, не заборонені законодавством.

7.6. Розмір і порядок сплати внесків членськими організаціями до Ради визначаються рішенням Ради.

Членська організація, яка не сплачує членських внесків на статутну діяльність міської організації  профспілки  без поважних причин протягом трьох місяців, може бути за рішенням Президії позбавлена права голосу на засіданнях виборних органів міської організації  профспілки .

У разі заборгованості у сплаті членських внесків без поважних причин протягом шести місяців, членська організація за рішенням Президії може бути виключена  зі складу міської організації  профспілки.

7.7.  Кошти міської організації  профспілки  використовуються на проведення організаційних заходів, у т.ч. зборів, конференцій, засідань виборних органів; інформаційно-видавничу діяльність, передплату періодичних видань і літератури; утримання апарату, господарське забезпечення; навчання профспілкових кадрів та активу; проведення масових заходів на захист прав та інтересів членів профспілок; оздоровлення, відзначення членів профспілок та надання їм грошової (благодійної) допомоги, відшкодування витрат, пов’язаних з похованням; проведення урочистих заходів, культурно-масової та фізкультурної роботи; формування фондів і виконання інших статутних завдань.

7.8. Кошти і майно міської організації  профспілки  є власністю членів профспілок, членських організацій і не підлягають розподілу між ними, а використовуються для виконання статутних завдань міської організації  профспілки .

7.9. Позбавлення міської організації  профспілки  права власності, а також володіння та користування майном, переданим у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

8. Права  міської організації профспілки як  юридичної особи.

8.1. Міська організація профспілки  є юридичною особою, має банківські рахунки, печатку, кутовий штамп,  може мати власну символіку.

8.2.Свої  повноваження міська організація профспілки здійснює  через виборні  органи, що  діють  відповідно  до  Закону «про  протесті  спілки, їх права та  гарантії  діяльності» та  Статуту профспілки.

9. Умови і порядок припинення діяльності міської організації профспілки

         9.1. Діяльність міської організації профспілки  припиняється у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

9.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію міської організації профспілки  приймається Конференцією, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів, що беруть участь у роботі Конференції.

9.3. У разі припинення діяльності міської організації профспілки  Конференція приймає рішення про використання коштів і майна, що залишилися після всіх розрахунків, на статутні чи благодійні цілі, призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до чинного законодавства України та рішень Конференції.

9.4. Припинення діяльності, ліквідація  міської організації профспілки як юридичної особи з  інших  підстав може  здійснюватись лише за рішенням суду  відповідно  до  законодавства  України..

9.5. Припинення діяльності Профоб’єднання не тягне за собою припинення діяльності її членських організацій.

10. Прикінцеві положення

 10.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Конференцією.

10.2. Після затвердження цього Положення втрачає чинність Положення “Про міську організацію  профспілки працівників освіти міста Вознесенська”, прийняте 28 квітня 2009

року  міською   звітно-виборною конференцією.

10.3. Питання діяльності міської організації профспілки, не відображені в цьому Положенні, вирішуються Радою, Президією в межах їх компетенції та відповідно до законодавства України.

 

 

Задайте свое питання