Положення про Раду профілактики правопорушень

Затверджено

наказ Управління освіти

№ 173 від 30.03.2010 р.

Положення

про Раду профілактики правопорушень Управління освіти

Вознесенської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Рада профілактики правопорушень Управління освіти (далі – Рада) є постійно діючим органом, який утворюється з метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки неповнолітніх, упередження проявів правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

1.2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , іншими нормативними документами , які врегульовують відносини учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3.Рада працює на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

1.4.Рада є першим ступенем міського рівня для проведення профілактичної роботи з учнями для попередження злочинності та правопорушень.

2.Основні завдання Ради :
2.1.Профілактика правопорушень серед учнівської молоді.

2.2.Оперативний розгляд правопорушень, скоєних учнями, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах міста.
2.3.Контроль за своєчасним інформуванням навчальних закладів про скоєння правопорушень та злочинів учнями та направлення матеріалів на розгляд Ради.
2.4.Розробка рекомендацій для учнів, батьків, педагогічних колективів щодо підвищення ефективності правової поведінки та профілактичної роботи.
2.5.Оперативне інформування Відділу кримінальної міліції у справах дітей та Служби у справах дітей про окремі серйозні випадки правопорушень, які порушують права учасників навчально-виховного процесу.

3. Функції Ради

Рада:
3.1.Здійснює розгляд правопорушень на підставі первинних документів: актів службових розслідувань, актів обстеження умов проживання, пояснювальних записок, характеристик, інших додаткових матеріалів, які надає навчальний заклад ;
3.2.Проводить зустрічі з особами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах і скоїли правопорушення, у присутності педагогів та батьків або осіб, які їх замінюють.

3.3.Надає пропозиції щодо вирішення питання відповідальності особисто учнів та їх батьків відповідними службами : надає подання Службі у справах дітей, до Ради з питань сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у Відділ кримінальної міліції у справах дітей.

3.4. Розробляє рекомендації Управлінню освіти, Відділу кримінальної міліції у справах дітей, Службі у справах дітей, Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту щодо удосконалення нормативно-правової бази та здійснення заходів із профілактики правопорушень.

4. Порядок формування складу та роботи Ради

4.1. До складу Ради входять представники Управління освіти, міського науково-методичного центру, навчальних закладів міста.

4.2. Рада складається із 7 чоловік. Персональний склад Ради затверджується наказом Управління освіти, який видається щорічно до початку навчального року.

4.3.Раду очолює голова. Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. У разі відсутності голови його обов’язки  виконує заступник голови.
4.4. Формою роботи Ради є засідання безпосередньо в Управлінні освіти та виїзні засідання на базі навчального закладу, які проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на три місяці. Засідання координаційної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.5.  Підставою для розгляду правопорушення є подання навчального закладу , акти службових розслідувань, акти обстеження умов проживання, пояснювальні записки, характеристики на учнів тощо.

4.6.  Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.
4.7. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради (за відсутності голови – його заступником). Протоколи засідань Ради веде секретар.
4.8.   На засідання Ради обов’язково запрошуються адміністрація навчального закладу, класний керівник, учень, який скоїв правопорушення , батьки, або особи які їх замінюють.

4.9.Рекомендації учням, батькам, адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів надаються у письмовому вигляді під підпис про їх отримання (у п’ятиденний термін).

5. Права Ради

Рада: має право:

5.1.Утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень.
5.2. Залучати спеціалістів і представників правоохоронних структур для розгляду питань, що належать до її повноважень.
5.3.Отримувати в установленому порядку від керівників навчальних закладів і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на Раду завдань.

6.Заключні положення.

6.1.У разі незгоди із рішенням Ради батьки можуть звернутися до начальника Управління освіти.

6.2.Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями працівників Управління освіти, науково-методичного центру, навчальних закладів.

6.3.. Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники Управління освіти , які відповідають за організацію виховної роботи серед учнівської молоді.

6.4. Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Задайте свое питання