Положення про Раду керівників навчальних закладів

Затверджено

рішення Колегії Управління освіти

Вознесенської міської ради

від 19 лютого 2010 року

ПОЛОЖЕННЯ
про 
Раду керівників навчальних закладів

міста Вознесенська Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1. Рада керівників навчальних закладів міста Вознесенська (далі – Рада) утворюється за рішенням колегії Управління освітиВознесенської міської ради ( далі – Управління освіти) для забезпечення державно-громадського управліннясистемою освіти міста відповідно до Положення Управління освіти Вознесенської міської ради, затвердженого рішенням LVсесії Vскликання міської ради від 25 грудня 2009 року № 7.

1.2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством.

1.3. До складу ради входять керівники закладів освіти міста Вознесенська у кількості не більше 7 чоловік , яких обирає Колегія Управління освіти.

1.4. Рада є колегіальним дорадчим органом, її рішення носять рекомендаційний характер.

1.5. Термін повноважень Ради – 3 роки.

1.6. Голова Ради звітує про діяльність Ради передгромадськістю міста щорічно на серпневій конференції педагогічних працівників.

2. Основні мета завдання Ради
2.1. Основною метою діяльності Радиє визначення стратегічних напрямків розвитку освіти міста для ефективної реалізації державної політики в галузі освіти, сприяння демократизації управління освітнім процесом, об’єднання зусиль освітянської спільноти і громадськості міста для сприяння розвитку загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста з урахуванням регіональних особливостей.
2.2. Основними завданнями ради є:

 • ·вивчення інноваційних процесів та поширення позитивного досвіду розвитку загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти міста;
 • ·розробка рекомендацій щодо оптимізації внутрішньошкільного управління;
 • ·вироблення колективних рішень щодо підвищення ефективності управління навчальними закладами;
 • ·ініціювання та сприяння реалізації програмрозвитку освіти, освітніх проектів;
 • ·визначення пріоритетних шляхів розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 • ·підтримка інноваційного досвіду та здобутків педагогічної спільноти ітворчої учнівської молоді;
 • ·пропагуваннясучасних форм і методів управління,управлінської культури

2.3. Рада сприяє:

 • ·налагодженню партнерських стосунків з державними та громадськими інституціями, зацікавленимиу співпраці з питань освіти та виховання , удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, поліпшення матеріально-технічної бази, фінансування системи освіти тощо;
 • проведенню міських конференцій, конкурсів, акцій, оглядів тощо серед учнівської молоді та педагогічних колективів ;
 • міжнародному співробітництву з навчальними закладами, організаціями, фондами, окремими громадянами зарубіжних країн з питань освіти;
 • формуванню цілісноїмоделі державно-громадського управління навчальними закладами;
 • поширенню перспективного педагогічного досвіду з питань управління в системі освіти;
 • вирішенню конфліктних ситуацій, які виникають між керівниками навчальних закладів та учасниками навчально-виховного процесу;
 • формуванню Концепцій розвитку навчальних закладів .

3. Рада має право:

 • ·подавати начальнику Управліня освіти пропозиції щодо поліпшення системи управління в галузі освіти,удосконалення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологійв навчально-виховний процес, удосконалення системи післядипломної освіти педагогічних працівників, проведення міських заходівта інші, які є в компетенції Ради;
 • ·залучати фахівців Управління освіти, науково-методичного центру, навчальних закладів та інших установ міста до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;
 • ·запрошувати на засідання депутатів міської ради ( за узгодженням), керівників навчальних закладів , працівників органів влади, підприємств, установ, організацій (за їх згодою) при розгляді питань, визначених Радою;
 • ·брати участь у спільних міжнародних проектах органів місцевого самоврядування та громади;
 • ·висвітлювати свою діяльність на сайті Управління освіти та в засобах масової інформації;
 • ·проводитизасідання Ради на базі навчальних закладів при розгляді питань про інноваційний досвід управліннянавчальними закладами ;
 • ·розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності управління навчальними закладами.

4. Організація роботи ради

4.1.До складу Ради входять: голова, заступник голови , секретар та її члени.

4.2. Раду очолює голова, який є членом колегії і обирається Колегією Управління освіти. Заступника голови та секретаря обирає Рада.

4.3.Персональний склад Ради затверджується наказом Управління освіти. До складу Ради можуть вноситись зміни запропозиціями членів Ради або Колегії Управління освіти .

4.4 Рада працює за річним планом роботи, що розробляється головою , узгоджується з начальником Управління освіти та затверджується Радою.

4.5. Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю, але не рідше ніж два рази на рік.

4.6.Засідання Ради проводяться під керівництвом голови або заступника голови.

4.7.Рада правомочна, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів.

4.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

4.9. Засідання Ради оформляються протоколом. Протоколи Ради зберігаються у голови Ради.

4.10. Організація роботи Ради забезпечується Управлінням освіти.

5.Заключні положення

5.1. Рада може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

5.2. Рада припиняєдіяльність за рішенням Колегії Управління освіти.

Задайте свое питання