Статут громадської організації «ДІАЛОГ»

dialog

Статут

громадської організації сприяння розвитку освіти міста Вознесенська «ДІАЛОГ»

м. Вознесенськ 2006 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Засновникамигромадської організації сприяння розвитку освіти міста Вознесенська«Діалог»є :

1.1.1.Торжинська Лариса Михайлівна , 08.01.1962 року народження, проживає за адресою :місто Вознесенськ, вулиця Будівельників 14 квартира, 65, директор Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів № 8 Вознесенської міської ради Миколаївської області.

1.1.2. Нечипорук Інна Миколаївна, 06.03.1965 року народження, проживає за адресою: вулиця Тімірязєва, 8,директор Вознесенськоїгімназії № 1 Вознесенської міської ради Миколаївської області

1.1.3. Карпова Ольга Миколаївна , 22.03.1965 року народження,, проживає за адресою:місто Вознесенськ, вулиця Котельмаха, 77,начальник господарчої групи відділуосвіти Вознесенської міської ради.

1.2. Громадська організація сприяння розвитку освіти міста Вознесенська“ Діалог ” ( у подальшому – «Діалог») єдобровільною громадською організацією, яка об’єднує жителів міста Вознесенська , що виявили бажаннясприяти розвитку освіти міста для реалізації статутної мети та завдань .

1.3. «Діалог» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. «Діалог» створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.5. « Діалог»є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

1.6. « Діалог» набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку, зразки якої затверджуютьсякерівним органом.

1.7. Діяльність «Діалогу» поширюється на територіюміста Вознесенська.

1.8. Повна назвагромадської організації українською мовою: “ Громадська організація сприяння розвитку освіти міста Вознесенська «Діалог»”, коротко – «Діалог».

1.9. Юридична адреса «Діалогу» : 56500 Україна, Миколаївська область, місто Вознесенськ,вулицяКібрика,8

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ «ДІАЛОГУ»

2.1. Головною метою «Діалогу» є:

– визначення пріоритетнихнапрямків розвитку освіти міста ;

-організація спільного вирішення першочерговихпроблемнавальних закладів міста;

– залучення широкої громадськості до вирішення проблем освітніх закладів.

2.2. Основними завданнями « Діалогу» є:

– співпраця з органами виконавчої влади , підприємствами, організаціями, установами усіх форм власності, окремими громадянами, яка буде спрямована на поліпшення умов навчально-виховного процесу закладів освіти;

– сприяння зміцненню навчально-виховної роботи, наукової, технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої , навчально-методичної бази навчальних закладів;

– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов»язкового навчання;

-сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов»язковості повної загальної середньої освіти;

-запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинамидітейтазакладамиосвіти.

2.3.З метою досягнення встановлених цим Статутом мети та завдань «Діалог» здійснює таку діяльність:

2.3.1. Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів і осіб, що звернулися до «Діалогу» за допомогою,  у державних, у тому числі правоохоронних і судових органах,  та громадських організаціях.

2.3.2. Провадить культурну та освітню діяльність, діяльність по зміцненню матеріальної бази.

2.3.3. Одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.

2.3.4. Вносить відповідні пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності «Діалогу».

2.3.5. На добровільних засадах засновує або вступає в спілки (асоціації) тощо, у тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.3.6. Підтримує прямі міжнародні контакти з об’єднаннями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності «Діалогу» , що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.3.7. Розповсюджує інформацію про свою діяльністьі пропагує свої ідеї та мету.

2.3.8. Укладає будь-які правочинні угоди цивільно-правового характеру, набуває майнові та немайнові права, які відповідаютьчинному законодавству України.

3. ЧЛЕНИ «ДІАЛОГУ», ЇX ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. «Діалог» складається з індивідуальних і колективних членів.

3.2.Членство в «Діалозі» є надобровільних засадах, рішення про прийом до «Діалогу»приймаєтьсякерівним органом на підставі поданої до організації заяви.

3.3. Індивідуальними членами «Діалогу» можуть стати фізичні особи, які мають досвід роботи в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях, депутати місцевої ради, батьківська громадськість, педагогічні працівники, інші громадяни, які на добровільній основі хочуть надати допомогу в розвитку закладів освіти міста. Членськівнески для фізичних осіб складають 10 гривень на рік.

3.4. Колективними членами «Діалогу» можуть стати колективи навчальних закладів , підприємства, установи, благодійні фонди , які сприяють здійсненню статутних завдань «Діалогу». Рішення про вступ до «Діалогу» колективнихчленів приймається у порядку, передбаченомустатутними або іншими документами відповідних підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян. Повноважним представником колективного члена виступає особа, визначена у порядку, передбаченому їх статутними або іншими документами. Членські внески для колективних членів складають 300 гривень на рік.

3.5. Члени «Діалогу» мають право:

3.5.1. Обирати і бути обраними до керівних органів «Діалогу», брати участь у всіх заходах, що проводятьсягромадською організацією.

3.5.2. Вільно критикувати будь-який орган «Діалогу», подавати заперечення і скарги на прийняті ним рішення.

3.5.3. Звертатися до керівних органів « Діалогу» із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю «Діалогу» , одержувати відповіді по суті своїх звернень.

3.5.4. Звертатися до керівних органів «Діалогу» за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

3.5.5.Звертатися до керівних органів із заявою про проведенняпозачергових загальних зборів«Діалогу» з питань діяльностіорганізації.

3.6. Члени«Діалогу» зобов’язані:

3.6.1. Дотримуватись положень Статуту «Діалогу».

3.6.2. Виконувати рішення керівних органів «Діалогу».

3.6.3. Своєчасно сплачувати членські внески .

3.6.4. Брати участь у досягненні мети і здійсненні завдань «Діалогу».

3.6.5. Сприяти реалізації рішень керівних органів «Діалогу» та дбати про зміцнення його авторитету .

3.6.6. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування «Діалогу».

3.7. Членство у «Діалозі» припиняється у випадках:

3.7.1. Виходу із «Діалогу» за власним бажанням ( на підставі поданої заяви).

3.7.2. Виключення із «Діалогу» за ініціативи керівних органів громадської організації відбувається при порушенні вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням «Діалогу» , або якщо член втратив зв’язок з «Діалогом» , або за несплату членських внесківпротягом двох кварталів .

3.8. Рішення про виключення з членів «Діалогу» приймаєтьсякерівним органом -Піклувальною радою .

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА «ДІАЛОГУ» ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

4.1. Вищим керівним органом «Діалогу» є Загальні збори, які можуть приймати рішення з усіх питань діяльностіорганізації, в період між загальними зборами керівним органом є Піклувальна рада.

4.2. Загальні збори скликаються за ініціативиПіклувальної ради не рідше двох разів на рік .

4.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на них присутні представники не менше 3/4 членів «Діалогу».

4.4. Рішення Загальними зборами приймаються більшістю голосів присутніх членів громадської організації.

4.5. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

4.5.1. Внесення змін та доповнень до Статуту « Діалогу».

4.5.2. Визначення кількісного та персонального складу Піклувальної ради, ревізійної комісії шляхом голосування, у випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах обирається інша особа.

4.5.3. Визначення головних напрямків діяльності «Діалогу».

4.5.4.Прийняття рішень про внесення змін та доповнень до Статуту «Діалогу», створення, реорганізацію або ліквідацію громадської організації приймається більшістю голосів , але не менше 3/4 її членів, присутніх на Загальних зборах.

4.5.5.Встановлення розміру членських внесків.

4.6. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів «Діалогу».

4.7. Із числачленів «Діалогу» шляхом голосування на загальних зборах більшістю голосів обираються Голова піклувальної ради, його заступник , секретар , члени Піклувальної ради та ревізійна комісія.

4.8.Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість членів піклувальної ради становить 17 чоловік. Кількість засідань визначається їх доцільністю але не менше 4-х разів на рік. Засідання Піклувальної ради скликаються Головою ради або на вимогу не менше 1/3 членів Піклувальноїради. РішенняПіклувальної радиприймаються простою більшістю голосів присутніх членів ради. ЗасіданняПіклувальної радиправомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 від загальної кількостіїї членів .Піклувальна рада приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів, зокрема:

4.8.1.Розробляє плани роботи «Діалогу».

4.8.2. Формує та вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції з основних напрямків діяльності «Діалогу».

4.8.3. Затверджує символіку«Діалогу».

4.8.4. Встановлює розмір вступних та членських внесків, періодичність та порядок їх сплати.

4.8.5. Організовує фінансово-господарську діяльність «Діалогу»,укладає правочинніугоди, в тому числі зовнішньоекономічні.

4.8.6. Розглядає і затверджує штатний розклад «Діалогу».

4.8.7.Вирішує питання про вступ «Діалогу» до інших об’єднань громадян та вихід з них.

4.8.8. Вирішує питання про прийом до «Діалогу» індивідуальних та колективних членів, а також про їх виключення ізчленства, укладає з колективними членами угоди про спільну діяльність.

4.8.9. Приймає рішення про надання матеріальної допомоги членам «Діалогу» та про моральне і матеріальне заохочення найбільш активних членів громадської організаціїза рахунок власних коштів.

4.8.10. Розглядає скарги на дії членів«Діалогу».

4.8.11. Розпоряджається коштами та майном «Діалогу»у відповідності до рішення Загальних зборів з обов’язковим звітом про їх використанняна Загальних зборах.

4.8.12. У встановленому законодавством порядку співпрацює з державними органами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

4.8.13. Може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять інші члени «Діалогу», для розгляду питань, визначенихметою і завданнями громадської організації.

4.8.14.Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах. Голова Піклувальної ради можевиконувати свої обов’язкина постійній основі згідно зчиннимзаконодавством про працю відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів або на громадських засадах. Бухгалтер Піклувальної ради «Діалогу» є штатним працівникомна платній основі. Обмеження щодо роботи за сумісництвомдля членів Піклувальної ради, ревізійної комісії та бухгалтеранема.

4.8.15.Виносить на розгляд органівмісцевого самоврядування , керівників навчальних закладів , загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної , методичної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази навчальних закладів міста.

4.8.16.Сприяє залученню додаткових джерел фінансування навчальних закладів міста.

4.8.17. Вживає самостійні заходи до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів.

4.8.18.Члени Піклувальної ради не мають права втручатися в організацію навчально-виховного процесу навчальних закладів.

4.9. ГоловаПіклувальної ради, а у разі його відсутності, Заступник Голови Піклувальної ради:

4.9.1. Очолює Піклувальну раду , здійснює поточне керівництво «Діалогом» та без довіреності представляє «Діалог» у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами з усіх питань діяльності«Діалогу», має право делегувати свої повноваження іншим членам піклувальної ради.

4.9.2. Скликає і координуєроботу Піклувальної ради , формує порядок денний засідань.

4.9.3. Готує і проводить засідання Піклувальної ради, затверджує рішення Піклувальної ради.

4.9.4. Затверджує зразки печатки і штампів та фірмових бланків «Діалогу».

4.9.5. Підписує будь-які правочинні (договори), що укладаються від імені «Діалогу», в тому числі зовнішньоекономічні, підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремого доручення;

4.9.6. Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

4.9.7.Визначає функції заступника голови Піклувальної ради, секретаря, бухгалтера.

4.9.8. Голова Піклувальної ради в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази, які обов’язкові до виконання всіма членами «Діалогу».

4.11. Піклувальнарада«Діалогу» обираються терміном на три роки.

4.12.Рішення Піклувальної ради у 7-и денний термін доводиться до відома її членів, крім того, Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на загальних зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.13. Обрання Загальними зборами осіб доПіклувальної ради та ревізійної комісії допускається не більш як на два термінипідряд.

4.14. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності «Діалогу»за Піклувальної ради може створюватися штатний апарат працівників громадської організації.

4.15. На штатних працівників «Діалогу»поширюється законодавство України про працю, про соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4.16.Ревізійна комісія «Діалогу» обирається загальними зборами громадської організації у кількості 5 чоловік і має такі повноваження:

4.16.1. Контролює фінансово-господарську діяльність Піклувальної ради, стан та облік майна, що перебуває на балансі громадської організації.

4.16.2.Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності «Діалогу» не рідше одного разу на рік.

4.16. 3.Доповідає про результати на загальних зборах.

4.16.4.За власною ініціативою приймає рішення про скликання позачергових загальних зборіву випадках виявлення фактів грубого порушення фінансово-господарської діяльності Піклувальною радою.

4.16.5.Ревізійна комісія обирається терміном на три роки.

4.17.Засідання ревізійної комісії «Діалогу» скликаються Піклувальною радою за необхідності, але не меншедвохраз на рік.

4.18.Засідання ревізійної комісії «Діалогу» правомочні при наявності не менше2/3 членів ревізійноїкомісії. Рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів.

4.19.Ревізійна комісія «Діалогу» розглядає на своїх засіданнях скарги та звернення членів організації, приймає відповідні рішення по них, про що інформує Піклувальну раду та загальні збори «Діалогу».

4.20.До складу ревізійної комісії«Діалогу» входить голова та її члени.

5. КОШТИ ТА МАЙНО «ДІАЛОГУ»

5.1. «Діалог» може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

5.2. «Діалог» набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами «Діалогу», набуте за рахуноквступних та членських внесків, фінансової допомоги та пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, пасивних доходів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3 Майно та кошти «Діалогу» складається з:

5.3.1.Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів «Діалогу».

5.3.2. Пасивних доходів.

5.3.3. Коштів та надходжень,не заборонених чинним законодавством.

5.4.«Діалог» зобов’язаний забезпечувати ведення діловодства, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів «Діалогу». Про зміни, що сталися в статутних документах,«Діалог» повідомляє в 5-деннийтермін реєструючий орган.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «ДІАЛОГУ»

7.1. Припинення діяльності «Діалогу» може бути проведено шляхом їїреорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

7.2. Реорганізація «Діалогу» здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 2/3 представників, присутніх на Загальних зборах.

7.3. Ліквідація «Діалогу» здійснюється за рішенням Загальних зборів, а також за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

7.4. У разі ліквідації «Діалогу», їїактиви не можуть бути перерозподілені між її членами. Вони використовуються для виконання Статутних завдань або на благодійні цілі. Можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в доход бюджету міста.

Задайте свое питання