Положення про колегію Управління освіти

Затверджено

розпорядження міського голови

від 22. 01. 2010 р. № 13-р

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Управління освіти Вознесенської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колегія Управління освіти Вознесенської міської ради (далі – Колегія) є постійно діючим колегіальним та консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності навчальних закладів міста.

1.2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншиминормативно-правовими документами , розпорядчими документами органів місцевого самоврядування,які регламентують діяльність Управлінняосвіти , науково-методичного центру ,навчальнихзакладів та цим положенням.

1.3. Рішення про утвореннята склад Колегіїзатверджується міським головою заподаннямначальника Управління освіти .

2. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

Колегія:

2.1.Обговорює та приймає рішення щодо перспектив розвитку і найважливіших напрямів діяльності Управління освіти , науково-методичного центру танавчальних закладів, які йому підпорядковуються.

2.2.Розглядає пропозиції щодо:

– реалізації державної політики у освітній галузі на територіїміста;

– забезпечення взаємодії та співпраціз органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями;

– розширення міжнародного співробітництва з питань місцевого самоврядування таздійснення освітньої діяльності;

-створення умов для забезпечення рівного доступу доякісної освіти ;

– формування та удосконалення моделі державно-громадського управління в системі освіти міста;

– забезпечення соціального захистуусіх учасників навчально-виховного процесу навчальних закладівта працівників закладів освіти.

2.3.Розглядає питання:

– реалізації державної політики в галузі освіти міста;

– наукової, науково-методич­ної,інноваційної діяльності Управління освіти, науково-методичного центру та навчальних закладів;

-дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання майна, здійснення внутрішнього фінансового контролюта усунення виявлених недоліків;

-дотриманнязаконо­давчихта нормативних документів,у томуз питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни4

-забезпечення гарантованого права на дошкільну, загальну середню, позашкільну освіту .

2.4. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку галузі освіти з урахуванням соціально-економічнихта національно-культурних особливостей міста, впровадження державних, регіональних, міських програмта визначаєшляхи їх реалізації.

2.5.Аналізує стан роботи Управління освіти, науково-методичного центру та навчальнихзакладівз питань забезпечення прав громадян міста на якісну освіту.

2.6.Розглядає результати роботи Управління освіти, науково-методичногоцентру та навчальних закладів міста в межах компетенції танадає пропозиції щодо удосконаленняїх діяльності.

2.7. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Управління освіти та навчальні заклади, які йому підпорядковуються.

3.СКЛАД КОЛЕГІЇ

3.1. До складу Колегії входять начальник Управління освіти (голова колегії), начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Управління освіти( заступник голови), головні спеціалісти Управління освіти,керівни­ки структурних підрозділів Управління освіти та навчальних закладів міста , представникигромадських організацій, юрисконсульт Управління освіти (члени колегії).

3.2.Кількісний склад Колегії не перевищує 15 осіб, персональний склад затверджується міським головою за поданням начальника Управління освіти.

3.3. Зміни до складу Колегіїзатверджується міським головою за поданням начальника Управління освіти.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання.Періодичність проведення засіданьвизначається її головою, але не менше 4-х на рік.

4.2.У разі потреби можуть проводитися позапланові , розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади,президією профспілки працівників освітиміста.

4.3.Робота Колегії проводитьсявідповідно до затвердженого її головоюпланузасідань, які передбачені у річному плані роботи Управління освіти ,при цьомузазначаються питання, що необхідно вивчити та розглянути,особи, відповідальні за підготовку питань ,орієнтовна дата проведеннязасідання .

4.4.Додаткові питання до затвердженого плану засіданьКолегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови, але не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5.  Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються її головою.

4.6. Організація та контроль підготовки засідань Ко­легії здійснюєтьсязаступником голови Колегії. Підготовкапитань, які виносяться на розгляд засідання Колегії , проводиться за відповідним наказом Управління освіти,якимзатверджується склад робочої групитапрограма підготовки .Наказ видається за 3-4 тижні до проведення Колегії.До робочої групи по підготовці Колегії можуть залучатися спеціалісти закладів освіти.

4.7.Матеріали чергового засідання Ко­легії подаються головіне пізні­ше,ніж за5 днів до дня засідання, позачергового-не пізніше , ніж за 1 день.

4.8.На розглядКолегії подаються:

  • ·проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з

кожного питання;

  • ·довідказ питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
  • ·проект рішення Колегії із зазначенням виконавців, доручень, термініввиконан­ня;
  • ·список осіб, які запрошуються на засідан­ня Колегії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та місця роботи;
  • ·довідкові матеріали ( розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.9.На засідання Колегії можуть запрошуватися особи, яких безпосередньо стосуютьсяпи­тання, що розглядаються. Список запрошених складається заступником голови Колегії відповідно до порядку денногота затверджується її головою .Виклик запрошених здійснює секретар Колегії за дорученням заступника голови .

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 

5.1. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше, ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях особисто.
Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання та рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5.Члени Колегії , які беруть участь у її засіданні, реєструються.

5.6. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

5.7.Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки й звукозапису.

5.8. Члени Колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.9.Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного засідання. Під час закритих засідань (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.10. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії та враховується під час голосування.

5.11. У разі проведення спільних колегій двох і більше органів приймається спільне рішення.

5.12.Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Після засідання Колегії заступник голови спільно з особами, які відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом трьох днів проект рішення Колегії (якщо головою Колегії не встановлено інший термін ), з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання. Після остаточного оформлення рішення подаєтьсяголові Колегії.

5.14. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії. Рішення спільних засідань колегіїоформляються протоколами, які підписуються головами відповіднихколегійтасекретарями ( або керівниками організацій інших структур). ПротоколКолегії та матеріали до протоколуформуються лише у друкованому вигляді. Контроль за дотриманням вимог щодо оформлення здійснюєзаступник голови .

5.15. Рішення Колегії доводиться до їїчленів , керівників навчальних закладів у термін , не пізніше 5-ти днів післяпроведеннязасідання.

5.16. Рішення Колегії проводяться у життянаказом начальника Управління освіти.

5.17. Матеріали засідань Колегії зберігаються у начальника Управління освіти.

5.18.Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється заступником голови.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюють працівники Управління освіти, визначені у наказіпро затвердження рішення Колегії.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Задайте свое питання