Положення про Раду лідерів учнівського самоврядування

Затверджено

наказ Управління освіти

від 12.04.2010 №191

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду лідерів учнівського самоврядування

1. Загальні положення

1.1. Ініціатором створення Ради лідерів учнівського самоврядування ( далі – Рада) є Управління освіти Вознесенської міської ради ( далі – Управління освіти).

1.2.Рада є дорадчим органом , утвореним у рамках моделі державно-громадського управління освітою,з метою залучення учнівської молоді до розв’язання та реалізації політики освіти в місті, сприяння демократизації суспільства, розвитку учнівського руху, зокрема, самоврядування.

1.3.У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України,Кабінету Міністрів України, цим положенням,а також своїми рішеннями.

1.4. Рада може залучати до співпраці представників громадських організацій та об’єднань громадян, окремих громадян, які мають активну громадську позицію, шкільні учнівські органи самоврядування.

1.5. Рада є незалежною дитячою, громадською, неприбутковою організацією, незалежною від впливів політичних, релігійних та інших громадських об’єднань, яка діє на території міста Вознесенська.

1.6. Педагогічний супровід діяльності Ради забезпечує Центр дитячої творчості.

1.7. Рада діє на засадах законності, добровільності, рівноправності його членів, самоврядування та гласності.

1.8.Рада діє протягом навчального року з 01 жовтня по 01 липня .

1.9.Рішення Ради є обов’язковими для виконанняшкільними органами самоврядування.

2. Мета діяльності Ради

2.1. Метою діяльності Ради є: розвиток правової освіти учнівської молоді, виховання громадянина України – носія національнихцінностей та загальнолюдських надбань, стимулювання вільного розкриття особистості, розвиток здібностей і талантів учнів, залучення дітей до управління громадою міста.

 

3. Завдання та основні напрямки діяльностіРади

3.1. Завданнями є:

– широке залучення учнівської молоді до активної участі в розбудові української національної демократичної соборної держави та становленні громадянського суспільства;

– сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку учнівської молоді та залучення її до всіх процесів розвитку громади міста ;

– представлення інтересів учнівської молоді в стосунках з органами місцевого самоврядування;

– лобіювання розгляду актуальних для учнівської молоді питань органами місцевого самоврядування і врахування інтересів учнівської молоді в процесі прийняття ними рішень;

– налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій Ради з міськими та обласними організаціями та реалізація їх спільних інтересів в українському суспільстві;

– захист прав учнівської молоді;

– підтримка та розвиток талановитої учнівської молоді у різних сферах життя;

– популяризація та утвердження здорового способу життя серед молоді;

– аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних проблем розвитку учнівської молоді, участь у розробленні заходів культурно-просвітницького та виховного характеру, формування патріотичних, моральних якостей та активної громадської позиції ;

– участь у розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків між органами учнівського самоврядування;

– сприяння розвитку учнівського руху та демократизації навчальних закладів.

3.2.. Пріоритетниминапрямками діяльності Радиє:

– участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

– представлення інтересів учнівської молоді в органах місцевого самоврядування;

– реалізація проектів і програм, спрямованих на відродження українських історичних, культурних, релігійних, політичних, суспільно-громадських, виховних, освітніх, економічних, психологічних, правничих, сімейних традицій;

– розповсюдження інформації і пропагування ідей та цілей демократичної школи взасобах масової інформації, здійснення видавничої діяльності з метою інформаційної підтримки учнівського самоврядування;

– організація і проведення конференцій, семінарів, лекцій, виставок, курсів та інших громадських заходів для лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій;

– культурно-просвітницький , природничо-екологічний напрямки, діяльність з питань формування навичок здорового способу життя;

– інші форми роботи, що не суперечать чинному законодавству і сприяють розвитку учнівського самоврядування та залучення учнівської молоді до управління громадою.

4. Права Ради

Для виконання своїх завдань Рада має право:

4.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів її діяльності.

4.2. Залучати працівників Управління освіти, навчальних закладів і учнів навчальних закладівдо розгляду та реалізації питань, що належать до її компетенції.

4.3. Утворювати комісії, експертні та робочі групи для виконання окремих завдань.

4.4. Розробляти, організовувати та проводити у встановленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань.

4.5.Розробляти проекти, програми, заходи з питаньрозвитку освіти, учнівського самоврядуваннята надавати їх на розгляд колегії Управління освіти, Ради керівників навчальних закладів, начальника Управління освіти.

4.6.Брати участь у конкурсі на краще звання «Лідер учнівського самоврядування», який проводить Управління освіти.

5. Склад ради та її керівні органи

5.1.До складу Ради входятьлідери учнівського самоврядування усіх навчальних закладів.

5.2. Керівною особою Ради є його голова, який обирається на першихзборахлідерів учнівського самоврядування до 10 жовтня поточного року.

5.3.Право висунути претендента на голову Ради мають шкільні парламенти, які подають відповідне подання до Управління освіти.

5.4. Перші збори лідерів учнівського самоврядування проводить Управління освіти, яке забезпечує формування Ради.

5.5.Претенденти на посаду Голови Ради готують власну програму дій щодо розвитку учнівського самоврядування , яку представляють на перших установчих зборах.

5.6.Керівником ради є Голова Ради, який :

– здійснює загальне керівництво Радою ;

– робить заяви від імені Ради, що не суперечать їх рішенням ;

– представляє Радув офіційних стосунках з громадськими і дитячими організаціями, органами місцевого самоврядування;

– скликає та веде засідання Ради;

– має право підписувати документи від імені Ради;

– є підзвітним Раді.

6. Організація роботи Ради

6.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць за відповідним планом.

6.2.Рада працює за планом, розробленим на навчальний рік та затвердженимна засіданні Ради.

6.3.Засідання Радиє правочинними, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів.

6.4.Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

6.5. КоординаціюдіяльностіРади здійснює Центр дитячої творчості.

6.6..Центр дитячої творчості забезпечує навчання членів Ради в межах програми, затвердженої рішенням науково-методичної ради міського науково-методичного центру.

6.7.Рада веде протоколи засідань, які по завершенню терміну дії Ради передаються до Управління освіти.

7. Припинення діяльності Ради

6.1. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється за рішеннямїї засідання .

6.2.Рішення про дострокове зупинення діяльності Ради доводиться до відома Управління освіти та навчальних закладів.

Задайте свое питання